ඉතිහාසය

අතිගරු ජනාධිපති විසින් නිකුත් කරන ලද අංක 1933/13 දරණ 2015 සැප්තැම්බර් මස 21  දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය අනුව තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය  පිහිටුවන ලදී. මෙම අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍ය ධූරය  අමාත්‍ය ධූරය  අමාත්‍ය ධූරය ගරු රවින්ද්‍ර සමරවීර මැතිතුමාද නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සුමේධා ජී ජයසේන මැතිනියද හොබවයි. තවද ඩග්ලස් නානායක්කාර මහතා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබයි.

 

මෙම අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට පහත සඳහන් ආයතන ඇතුළත් වේ.  

  • වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
  • ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව
  • ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව
  • වනජීවී භාරය 
  • තිරසර සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලය