ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • වනජීවි, උද්භිද උද්‍යාන හා සත්ත්වෝද්‍යාන යන විෂයන්ට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන්, ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇඟයීම් කටයුතු කිරීම.
  • 1937 අංක 02 දරණ වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා ආඥා පනත ක්‍රියාත්මක කරවීම.
  • 1928 අංක 31 දරණ උද්භිද උද්‍යාන ආඥා පනත ක්‍රියාත්මක කරවීම.
  • 1982 අංක 41 දරණ ජාතික සත්ත්ව උද්‍යාන පනත ක්‍රියාත්මක කරවීම.
  • ශ්‍රී ලංකා‍වේ වෘක්ෂලතා සංරක්ෂණය, උද්භිද උද්‍යාන නඩත්තුව හා මල් වගා කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම.
  • සිව්පාවන්, පක්ෂීන් සහ උරඟයින් ආදී විවිධ සතුන් ඒකරාශී කිරීම හා ප්‍රදර්ශනය කිරීම.
  • වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම.
  • වනජීවී ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයන්හි සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනයේ දී පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.
  • වන සත්ත්ව සංරක්ෂණ අරමුදල, සත්ත්ව උද්‍යාන සංරක්ෂණ අරමුදල, උද්භිද උද්‍යාන භාරකාර අරමුදල සම්බන්ධ කටයුතු මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය.