මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

අනු අංකය

නම

තනතුර

සේවය

ශ්‍රේණිය

ලේකම් කාර්යාලය

 

 

 

1.

ඩග්ලස් නානායක්කාර මහතා

ලේකම්

ශ්‍රී ලං.ප.සේවය

විශේෂ

2.

රෝහිණී විතාරන මිය

ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

-

-

අතිරේක ලේකම් (පාලන) කාර්යාලය

 

 

 

3.

ජේ. ඒ. කේ. එන්. ජයතුංග මහතා

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

ශ්‍රී ලං.ප.සේවය

විශේෂ

පාලන අංශය

 

 

 

4.

ම. අ. ප්‍රදීප් ඉමල් ගුණවර්ධන මහතා

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)

ශ්‍රී ලං.ප.සේවය

I ශ්‍රේණිය

5.

එම්. ඩී. එම්. කුමුදුනී මෙය

සහකාර ලේකම් (පාලන)

ශ්‍රී ලං.ප.සේවය

III  ශ්‍රේණිය

6.

එන්. එම්. නන්දසේන මහතා

පරිපාලන නිලධාරී

ර.ක.ස.සේ. අධි පන්තිය

I ශ්‍රේණිය

7.

ටි. ඩී. එම්. පී. තලපිටිය මහතා

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

ශ්‍රී ලං.ඉං.සේවය

III  ශ්‍රේණිය

ගිණුම් අංශය

 

 

 

8.

සෝමසිරි දෙණියවත්ත මහතා

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

ශ්‍රී ලං.ග.සේවය

I පන්තිය

9.

ජේ. කේ. ඩී. නිලන්ති මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

ශ්‍රී ලං.ග.සේවය

I පන්තිය

සැලසුම් අංශය

 

 

 

10.

ඩබ්. ඒ. එච්.විජේරත්න මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ශ්‍රී ලං.ක්‍රම.සම්.සේවය

විශේෂ

11.

ටී. ජී. එම්. යූ. ප්‍රියංගිකා මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ශ්‍රී ලං.ක්‍රම.සම්.සේවය

III විශේෂ

12.

ඩබ්. එම්. වී. එම්. වනිගසේකර මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ශ්‍රී ලං.ක්‍රම.සම්.සේවය

III විශේෂ

13.

ඒ. එම්. පලිහවඩන මහතා

භාෂා පරිවර්තක

භාෂා පරිවර්තක සේවය

I ශ්‍රේණිය

14.

ඩබ්. එම්. පී. බී. වීරසිංහ මහතා

අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)

ශ්‍රී ලං.ඉං.සේවය

I ශ්‍රේණිය

සංවර්ධන අංශය

 

 

 

15.

ඒ. කේ. කේ. එම්. අාර්. ඩබ්. කුමාරගම මහතා

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

ශ්‍රී ලං.ප.සේවය

විශේෂ ශ්‍රේණිය

16.

 

එස්. ඒ. ජී. සූරිය කුමාරි මිය

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

ශ්‍රී ලං.ක්‍රම.සම්.සේවය

III  ශ්‍රේණිය

තිරසර සංවර්ධන අංශය

 

 

 

17.

එම්. එම්. එස්. එස්. බී. යාලේගම මහතා

අතිරේක ලේකම් (තිරසර සංවර්ධන)

ශ්‍රී ලං.ප.සේවය

විශේෂ ශ්‍රේණිය

18.

ජී. ප්‍රදීප් සපුත්‍රන්ත්‍රි මහතා

අධ්‍යක්ෂ (තිරසර සංවර්ධන)

ශ්‍රී ලං.ප.සේවය

I ශ්‍රේණිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

 

 

 

19.

ජේ. ඩී. ඒ. පි. ජයසිංහ මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

ශ්‍රී ලං.ග.සේවය

I ශ්‍රේණිය