මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

අනු අංකය

නම

තනතුර

සේවය

ශ්‍රේණිය

ලේකම් කාර්යාලය

 

 

 

1.

ඒ. එච්. එස්. විජේසිංහ මහතා

ලේකම්

ශ්‍රී ලං.ප.සේවය

විශේෂ

පාලන අංශය

 

 

 

2.

පී. එච්. ආනන්ද මහතා

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

ශ්‍රී ලං.ප.සේවය

විශේෂ

4.

ම. අ. ප්‍රදීප් ඉමල් ගුණවර්ධන මහතා

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් 

ශ්‍රී ලං.ප.සේවය

I ශ්‍රේණිය

5.

එම්. ඩී. එම්. කුමුදුනී මෙය සහකාර ලේකම් ශ්‍රී ලං.ප.සේවය III ශ්‍රේණිය

6.

එන්. එම්. නන්දසේන මහතා

පරිපාලන නිලධාරී

ර.ක.ස.සේ. අධි පන්තිය

I ශ්‍රේණිය

7.

ටි. ඩී. එම්. පී. තලපිටිය මහතා

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

ශ්‍රී ලං.ඉං.සේවය

III  ශ්‍රේණිය

8.

ඒ. එම්. පලිහවඩන මහතා

භාෂා පරිවර්තක

භාෂා පරිවර්තක සේවය

I ශ්‍රේණිය

තාක්ෂණ අංශය

 

 

 

9.

එච්. ඩී. රත්නායක මහතා

අතිරේක ලේකම් (තාක්ෂණ)

ශ්‍රී ලං.වි.සේවය

I ශ්‍රේණිය

ගිණුම් අංශය

 

 

 

10.

කුමාරසිරි පෙරේරා මහතා

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

ශ්‍රී ලං.ග.සේවය

I ශ්‍රේණිය

11.

ජේ. කේ. ඩී. නිලන්ති මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

ශ්‍රී ලං.ග.සේවය

I ශ්‍රේණිය

සැලසුම් අංශය

 

 

 

12.

ඩබ්. ඒ. එච්.විජේරත්න මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ශ්‍රී ලං.ක්‍රම.සම්.සේවය

විශේෂ

13.

ටී. ජී. එම්. යූ. ප්‍රියංගිකා මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ශ්‍රී ලං.ක්‍රම.සම්.සේවය

III ශ්‍රේණිය

14.

ඩබ්. එම්. වී. එම්. වනිගසේකර මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ශ්‍රී ලං.ක්‍රම.සම්.සේවය

III ශ්‍රේණිය

සංවර්ධන අංශය

 

 

 

16.

 දීපාල් සිරිබද්දන මහතා

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

ශ්‍රී ලං.ප.සේවය

I  ශ්‍රේණිය

17.

ලංකා අබේවික්‍රම මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

ශ්‍රී ලං.ක්‍රම.සම්.සේවය

III ශ්‍රේණිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

 

 

 

18.

ජේ. ඩී. ඒ. පි. ජයසිංහ මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

ශ්‍රී ලං.ග.සේවය

I ශ්‍රේණිය