உத்தியோகத்;தர்களின் பெயர் பட்டியல்

தொடர்

இல.

                                பெயர் 

பதவி  

சேவை

தரம்

செயலாளர் அலுவலகம்

1.

திரு ஏ.எச். எஸ்.விஜேசிங்ஹ

செயலாளர்

இலங்கை நிர்வாக சேவை

விசேட

நிர்வாகப் பிரிவு

2.

திரு. பி. எச் ஆனந்த

மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)

இலங்கை நிர்வாக சேவை

விசேட

4.

திரு. எம்.ஏ. பிரதீப் இமல் குணவர்தன

சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் (நிர்வாகம்)

இலங்கை நிர்வாக சேவை

தரம் I

5.

திருமதி. எம் டீ. எம் குமுதுனீ

உதவி செயலாளர் (நிர்வாகம்)

இலங்கை நிர்வாக சேவை

தரம் III

6.

திரு. டி.டீ.எம்.பி.தலபிட்டிய

இயந்திர பொறியியலாளர்

இலங்கைப் பொறியியல் சேவை

தரம் III

7.

திரு. என்.எம் நந்தசேன

 நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவை அதி விசேட வகுப்பு

 தரம் I

8.

திருமதி. ஈ.எம்.சி ஏகநாயக்க

சட்ட அதிகாரி

 

   

9.

திரு.ஏ.எம்.பலிஹவடன

மொழிபெயர்ப்பாளர்

மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவை

தரம் I

கணக்குப் பிரிவு

10.

திரு குமாரசிறி பெரேரா

பிரதான நிதி அதிகாரி

இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவை

வகுப்பு I

11.

திருமதி. ஜே. கே டீ.நிலந்தி

பிரதான கணக்காளர்

இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவை

வகுப்பு I

திட்டமிடல் பிரிவு

12.

திருமதி. டப்ளியு.ஏ. எச் விஜேரத்ன

பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை

விசேட

13.

திருமதி. டி ஜி எம் யு. பிரியங்கிக்கா

உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை

வகுப்பு III

14.

திருமதி. டப்ளியு. எம். வி. எம் வனிகசேக்கர

உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

 இலங்கை திட்டமிடல் சேவை

வகுப்பு III

 தொழில்நுட்ப பிரிவு

15.

திரு. எச் டி. ரத்நாயக்க

மேலதிக செயலாளர் (தொழில்நுட்ப)

இலங்கை நிர்வாக சேவை

விசேட

பிரதான உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு

16.

திருமதி. ஜே. டீ.. பி ஜயசிங்ஹ

பிரதான உள்ள கணக்காய்வாளர்

இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவை

தரம் I