உத்தியோகத்;தர்களின் பெயர் பட்டியல்

தொடர்

இல.

                                பெயர் 

பதவி  

சேவை

தரம்

செயலாளர் அலுவலகம்

1.

  

திரு. டக்லஸ் நானயக்கார 

செயலாளர்

இலங்கை நிர்வாக சேவை

விசேட

2.

திருமதி ரோஹினி 

செயலாளரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்

-

-

மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்) அலுவலகம்

3.

திரு.ஜே.ஏ.கே.என் ஜயதுங்க

மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)

இலங்கை நிர்வாக சேவை

விசேட

நிர்வாகப் பிரிவு

4.

திரு. எம்.ஏ. பிரதீப் இமல் குணவர்தன

சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் (நிர்வாகம்)

இலங்கை நிர்வாக சேவை

தரம் I

5.

செல்வி எம்.டீ.எம். குமுதுனீ

உதவி செயலாளர் (நிர்வாகம்)

இலங்கை நிர்வாக சேவை

தரம் III

6.

திரு. என்.எம் நந்தசேன

நிர்வாக அலுவலர்’

அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவை அதி விசேட வகுப்பு

தரம் I

7.

திரு. டி.டீ.எம்.பி.தலபிட்டிய

இயந்திர பொறியயாளர்

இலங்கைப் பொறியியல் சேவை

தரம் III

கணக்குப் பிரிவு

8.

திரு. சோமசிறி  தெனியவத்த

பிரதான நிதி அதிகாரி

இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவை

வகுப்பு I

9.

திருமதி. ஜே.கே.டீ. நிலந்தி

பிரதான கணக்காளர்

இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவை

வகுப்பு I

திட்டமிடல் பிரிவு

10.

திருமதி. டப்ளியு. ஏ.எச். விஜேரத்ன பணிப்பாளர்  (திட்டமிடல்)

பணிப்பாளர்  (திட்டமிடல்)

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை

விசேட

11.

திருமதி. டி.ஜீ.எம்.யூ.பிரியங்கிகா           உதவி

உதவி பணிப்பாளர்  (திட்டமிடல்)

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை

III விசேட

12.

திருமதி டப்ளியு. ஏம்.வீ.எம். வனிகசேக்கர

உதவி பணிப்பாளர்  (திட்டமிடல்)

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை

III விசேட

13.

திரு.ஏ.எம்.பலிஹவடன

மொழிபெயர்ப்பாளர்

மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவை

தரம் I

 

                 

     

14.

திரு. டப்ளியு. எம்.பி.பீ. வீரசிங்ஹ

பணிப்பாளர் (பொறியியலாளர்)

இலங்கைப் பொறியியல் சேவை

தரம் I

அபிவிருத்திப் பிரிவு

15.

ஏ.கே.கே.எம்.ஆர்.டப்ளியு.குமாரகம

மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

இலங்கை நிர்வாக சேவை

விசேட தரம்

16.

திருமதி. எஸ்.ஏ.ஜீ.சூரியகுமாரி

உதவி பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை

தரம் III

வலுவாதார அபிவிருத்திப் பிரிவு

17.

எம்.எம்.எஸ்.எஸ்.பீ. யாலேகம          

மேலதிக செயலாளர் (வலுவாதார அபிவிருத்தி)

இலங்கை நிர்வாக சேவை

விசேட தரம்

18.

திரு. ஜீ.பிரதீப். சபுதந்திரி

பணிப்பாளர் (வலுவாதார அபிவிருத்தி)

இலங்கை நிர்வாக சேவை

தரம் I

பிரதான உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு

19.

திருமதி ஜே.டீ.ஏ.பி. ஜயசிங்க

பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்

இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவை

தரம் I