දැක්ම හා මෙහෙවර

දැක්ම

     තිරසර දේශයක් 

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය තහවුරු කරමින්තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා වන නියමු ආයතන සම්බන්ධීකරනය තුළින් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා ක්‍රියාවට නැංවීම.