தூர நோக்கு பணிக்கூற்று

 

தொலைநோக்கு

  வலுவாதார தேசம்.

பணிநோக்கு   

இலங்கையில் உயிரியல் பல்வகைத்தன்மை பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி, வலுவாதார அபிவிருத்தியின் பொருட்டு தேசிய ஒப்பிய பொறுப்பை  நிறைவேற்றுவதற்காக வழிகாட்டும் தாபனங்களின் ஒருங்கிணைப்பின் மூலம் கொள்கை திட்டமிடல் மற்றும் செயல்முறைப்படுத்துதல்.