අමතන්න

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශය, 9 වන මහල, සෙත්සිරිපාය (1 අදියර), බත්තරමුල්ල

011 288 7421

පාලන අංශය

ජේ. ඒ. කේ. එන්. ජයතුංග මහතා
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
011-2885941
ම. ආ. ප්‍රදීප් ඉමල් ගුණවර්ධන මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)
011-2868907
එම්. ඩී. එම්. කුමුදුනී මෙය
සහකාර ලේකම් (පාලන)
011-2887490
011-2887481
ටී. ඩී. එම්. පී. තලපිටිය මහතා
යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු
011-2875012.
එන්. එම්. නන්දසේන මහතා
පරිපාලන නිලධාරී
011-2872096
ඒ. එම්. පලිහවඩන මහතා
භාෂා පරිවර්තක
011-2879363
නීති නිලධාරී
නීති නිලධාරී
011-2879122
011-2888513

විගණන අංශය

ජේ. ඩී. ඒ. පී. ජයසිංහ මිය
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
011-2879361

ගිණුම් අංශය

එස්. දෙනියවත්ත මහතා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
011-2868925
011-2879362
ජේ. කේ. ඩී. නිලන්ති මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
011-2887451

සංවර්ධන අංශය

ඒ. කේ. කේ. එම්. ආර්. ඩබ්. කුමාරගම මහතා
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
011-2885493
එස්. ඒ. ජී. සූරියකුමාරි මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
011-2887453

තිරසර සංවර්ධන අංශය

ආචාර්ය එම්. එම්. එස්. එස්. බී. යාලේගම මහතා
අතිරේක ලේකම් (තිරසර සංවර්ධන)
011-2885164
ජී. ප්‍රදීප් සපුතන්ත්‍රි මහතා
අධ්‍යක්ෂ (තිරසර සංවර්ධන)
011-2885164

සැලසුම් අංශය

ඩබ්. ඒ. එච්. විජේරත්න මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
011-2887241
011-2879200
ටී. ජී. එම්. යූ. ප්‍රියංගිකා මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
011-2887452
ඩබ්. එම්. වී. එම්. වනිගසේකර මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
011-2875010

ඉංජිනේරු අංශය

ඩබ්. එම්. පී. බී. වීරසිංහ මහතා
අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)
011-2875011