අමතන්න

පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශය, වනජීවි සම්පත් අංශය, 1090, ශ්‍රි් ජයවර්ධනපුර මාවත, රාජගිරිය

011-2879073

ලේකම්

ඒ.එච්.එස්. විජේසිංහ මහතා
ලේකම්
011-2034123
011-2879944

පාලන අංශය

පී. එච්. ආනන්ද මහතා
අතිරේක ලේකම් (පාලන)
011-3637947
011-2879051
ම. ආ. ප්‍රදීප් ඉමල් ගුණවර්ධන මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
011-3671496
එම්. ඩී. එම්. කුමුදුනී මිය
සහකාර ලේකම් (පාලන)
011-3560016
011-2879051
ටී. ඩී. එම්. පී. තලපිටිය මහතා
යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු
011-3671497
ඊ.එම්.සී. ඒකනායක මිය
නීති නිලධාරී
011-2879122
එන්. එම්. නන්දසේන මහතා
පරිපාලන නිලධාරී
011-3661231
ඒ. එම්. පලිහවඩන මහතා
භාෂා පරිවර්තක
011-3671493

සංවර්ධන අංශය

දීපාල් සිරිබද්දන මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
011-3671548
ලංකා අබේවික්‍රම මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
011-3671547

ගිණුම් අංශය

කුමාරසිරි පෙරේරා මහතා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
011-3355011
ජේ. කේ. ඩී. නිලන්ති මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
011-3671498

තාක්ෂණික අංශය

එච්. ඩී. රත්නායක මහතා
අතිරේක ලේකම් (තාක්ෂණික)
011-3355010

සැලසුම් අංශය

ඩබ්. ඒ. එච්. විජේරත්න මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ක්‍රමසම්පාදන)
011-3661230
ටී. ජී. එම්. යූ. ප්‍රියංගිකා මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
011-3671494
ඩබ්. එම්. වී. එම්. වනිගසේකර මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
011-3671495

විගණන අංශය

ජේ. ඩී. ඒ. පී. ජයසිංහ මිය
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
011-3671491