தொடர்பு

சுற்றாடல் மற்றும் வனஜீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சு, வனஜீவராசிகள் வளங்கள் பிரிவு, இல. 1090, சிறீ ஜயவா்தனபுர வீதி, ராஜகிரிய

011-2879073

செயலாளர்

திரு ஏ.எச். எஸ்.விஜேசிங்ஹ
செயலாளர்
011-2034123
011-2879944

நிர்வாக பிரிவு

திரு. பி.எச்.ஆனந்த
மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)
011-3637947
011-2879051
திரு. ம.ஆ.பிரதீப் இமல் குணவர்தன
சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர்
011-3671496
திருமதி. எம் டீ. எம் குமுதுனீ
உதவி செயலாளர்
011-3560016
011-2879051
திரு. டி டீ. எம் பி.தலபிட்டிய
இயந்திர பொறியியலாளர்
011-3671497
திருமதி. ஈ.எம்.சி ஏகநாயக்க
சட்ட அதிகாரி
011-2879122
திரு என். எம்.நந்தசேன
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
011-3661231
திரு. ஏ.எம் பலிஹவடன
மொழிபெயர்ப்பாளர்
011-3671493

அபிவிருத்திப் பிரிவு

திரு. தீபால் சிறிபத்த
பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)
011-3671548
திருமதி லங்கா அபேவிக்ரம
உதவி பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)
011-3671547

கணக்குப் பிரிவு

திரு குமாரசிறி பெரேரா
பிரதான நிதியியல் அதிகாரி
011-3355011
திருமதி. ஜே. கே டீ.நிலந்தி
பிரதான கணக்காளர்
011-3671498

தொழில்நுட்ப பிரிவு

திரு. எச் டி. ரத்நாயக்க
மேலதிக செயலாளர் (தொழில்நுட்ப)
011-3355010

திட்டமிடல் பிரிவு

திருமதி. டப்ளியு.ஏ. எச் விஜேரத்ன
பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
011-3661230
திருமதி. டி ஜி எம் யு. பிரியங்கிக்கா
உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
011-3671494
திருமதி. டப்ளியு. எம். வி. எம் வனிகசேக்கர
உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
011-3671495

பிரதான உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு

திருமதி. ஜே. டீ.ஏ. பி ஜயசிங்ஹ
பிரதான உள்ள கணக்காய்வாளர்
011-3671491