தொடர்பு

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சு, 9 தரை, நிலை 01, செத்சிறிபாய, பத்தரமுல்லை

011 288 7421

நிர்வாக பிரிவு

திரு. ஜே. ஏ. கே. என் ஜயதுங்க
மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)
011-2885941
திரு. எம். ஏ. பிரதீப் இமல் குணவர்தன
சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் (நிர்வாகம்)
011-2868907
செல்வி எம். டீ. எம். குமுதுனீ
உதவி செயலாளர் (நிர்வாகம்)
011-2887490
011-2887481
திரு. டி. டீ. எம். பி. தலபிட்டிய
இயந்திர பொறியயாளர்
011-2875012.
திரு. என். எம் நந்தசேன
நிர்வாக அலுவலர்
011-2872096
திரு. ஏ. எம். பலிஹவடன
மொழிபெயர்ப்பாளர்
011-2879363
Legal Officer
Legal Officer
011-2879122
011-2888513

பிரதான உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு

திருமதி ஜே. டீ. ஏ. பி. ஜயசிங்க
பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்
011-2879361

கணக்குப் பிரிவு

திரு. சோமசிறி தெனியவத்த
பிரதான நிதி அதிகாரி
011-2868925
011-2879362
திருமதி. ஜே. கே. டீ. நிலந்தி
பிரதான கணக்காளர்
011-2887451

அபிவிருத்திப் பிரிவு

ஏ. கே. கே. எம். ஆர். டப்ளியு. குமாரகம
மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி)
011-2885493
திருமதி. எஸ். ஏ. ஜீ. சூரியகுமாரி
உதவி பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)
011-2887453

வலுவாதார அபிவிருத்திப் பிரிவு

எம். எம். எஸ். எஸ். பீ. யாலேகம
மேலதிக செயலாளர் (வலுவாதார அபிவிருத்தி)
011-2885164
திரு. ஜீ. பிரதீப் சபுதந்திரி
பணிப்பாளர் (வலுவாதார அபிவிருத்தி)
011-2885164

திட்டமிடல் பிரிவு

திருமதி. டப்ளியு. ஏ. எச். விஜேரத்ன
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
011-2887241
011-2879200
திருமதி. டி. ஜீ. எம். யூ. பிரியங்கிகா
உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
011-2887452
திருமதி டப்ளியு. ஏம். வீ. எம். வனிகசேக்கர
உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
011-2875010

பொறியியலாளர் பிரிவு

திரு. டப்ளியு. எம். பி. பீ. வீரசிங்ஹ
பணிப்பாளர் (பொறியியலாளர்)
011-2875011