අමාත්‍යාංශය විමසීම්

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශය, 9 වන මහල, සෙත්සිරිපාය (1 අදියර), බත්තරමුල්ල

011 288 7421

අමාත්‍යාංශය

ගරු රවින්ද්‍ර සමරවීර
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍ය
011 – 2885540
011 – 2885540
ගරු සුමේධා ජී. ජයසේන
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
011 - 2885839
011 – 2879366
ඩග්ලස් නානායක්කාර මහතා
ලේකම්
011 – 2885841
011 - 2885492

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්යාලය

ජේ. ආර්. සිරිවර්ධන මිය
පෞද්ගලික ලේකම්
011-2879365
පී. අයි. ඉරංග ද සිල්වා මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011-2879364
ඩබ්. කේ. ප්‍රසාද් මංජු මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
011-2885187
ආර්. එම්. සී. රත්නායක මහතා
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
011-2879119

ලේකම් කාර්යාලය

රෝහිණී විතාරන මිය
ලේකම්ගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම්
011-2885841
011-2885492