අමාත්‍යාංශය විමසීම්

පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශය, වනජීවි සම්පත් අංශය, 1090, ශ්‍රි් ජයවර්ධනපුර මාවත, රාජගිරිය

011-2879073

අමාත්‍යාංශය

ගරු එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන
පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍ය
011-2034138
011-2879954
ගරු විමලවීර දිසානායක
වනජීවී සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
011-3671024, 011-3661232
011-3667338

ලේකම්

ඒ.එච්.එස්. විජේසිංහ මහතා
පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍යාංශ ලේකම්
011-3607039, 011-2879073
011-2879944

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්

ඒ.කේ.ඩබ්.ඩබ්.එම්.එන්. කුමාරි විරසේකර මෙය
වනජිවී සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්
011-3667599
011-3667328

අමාත්‍ය කාර්යාලය

රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්යාලය

ලේකම් කාර්යාලය