அமைச்சு தொடர்பு விவரங்கள்

சுற்றாடல் மற்றும் வனஜீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சு, வனஜீவராசிகள் வளங்கள் பிரிவு, இல. 1090, சிறீ ஜயவா்தனபுர வீதி, ராஜகிரிய

011-2879073

அமைச்சு

மாண்புமிகு. எஸ்.எம். சந்திரசேன
சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின்
011-2034138
011-2879954
மாண்புமிகு. விமலவீர திசாநாயக்க
011-3671024, 011-3661232
011-3667338

செயலாளர்

திரு ஏ.எச். எஸ்.விஜேசிங்ஹ
சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின் செயலாளர்
011-3607039, 011-2879073
011-2879944

இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர்

செல்வி. ஏ.கே.டப்ளியு. டப்ளியு. எம்.என். குமாரி வீரசேகர
வனசீவராசிகள் வளங்கள் இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர்
011-3667599
011-3667328

செயலாளர் அலுவலகம்