அமைச்சு தொடர்பு விவரங்கள்

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சு, 9 தரை, நிலை 01, செத்சிறிபாய, பத்தரமுல்லை

011 288 7421

அமைச்சு

அமைச்சர் ரவிந்திர சமரவீர அவர்கள்
அமைச்சர்
011 – 2885540
011 – 2885540
சுமேதா ஜி.ஜயசேன அவர்கள்
பிரதி அமைச்சர்
011 - 2885839
011 – 2879366
திரு. டக்லஸ் நானயக்கார
செயலாளர்
011 – 2885841
011 - 2885492

பிரதி அமைச்சர் அலுவலகம்

Mrs. J. R. Siriwardana
Private Secretary
011-2879365
Mr. P. I. Iranga de Silva
Coordinating Secretary
011-2879364
Mr. W. K. Prasad Manju
Media Secretary
011-2885187
Mr. R. M. C. Rathnayaka
Public Relation Officer
011-2879119

செயலாளர் அலுவலகம்

Mrs. Rohini Witharana
செயலாளரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்
011-2885841
011-2885492