அரச மரக்கூட்டுத்தாபனம்

mwpKfk;

mur kuf; $l;Lj;jhgdkhdJ muRf;Fr; nrhe;jkhd xU njhopy; Kaw;rp MFk;. mJ 1968 Mk; Mz;L fhzp> ePu;g;ghrd kw;Wk; kpd;rf;jp nfsut mikr;ruhy; 1957 Mk; Mz;bd; 49 Mk; ,yf;f mur ifj;njhopy; $l;Lj;jhgd rl;lj;jpd; %ykhd mjpfhuq;fspd; gpufhuk; jhgpf;fg;gl;lJld; 1982 ngg;utup 05 Mk; jpfjpa 178/10 Mk; ,yf;f mjp tpNrl tu;j;jkhdp>  2009 Mk; Mz;L A+d; 26 Mk; jpfjpa mjp tpNrl tu;j;jkhdp %yk; NkYk; jpUj;jg;gl;L ,w;iwg;gLj;jg;gl;lJ.   

njhiyNehf;F

Njrj;jpd; ek;gpf;ifia ntd;w kpfr;rpwe;j kuk; kw;Wk; kuj; jsghl toq;Fduhf kw;Wk; kuk;rhu; re;ijapy; cz;ikahd jiyikj;Jtj;ij tfpj;jy;  

 

nraw;gzp

 

njhopy;El;g mwpT> ed;kjpg;G kw;Wk; epGzj;Jtk; Mfpatw;iwg; gad;gLj;jp rl;l uPjpahdJk;  #oy; el;GwthdJKhd cs;ehl;L Njitg;ghl;Lf;F mika nfhs;tdthsu;fspd; kuk; kw;Wk; kuj; jsghlg; gz;lq;fspd; Nfs;tpf;F Vw;w cw;gj;jpapid toq;Fjy;  

 

 

flikg; nghWg;G

 

     · fhLfspy; ,Ue;J kuq;fis ntl;b mfw;Wjy;> me;j kuq;fis mupkuq;fshf kw;Wk; KbTg;nghUs; gz;lq;fshf khw;Wjy;> kuf; fl;ilfs;> mupkuq;fs; kw;Wk; KbTg;nghUs; gz;l cw;gj;jp> re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; Nkw;Nghe;j gzpfSf;fhf fhl;L topg; ghijfis mikj;jy;.

    · kuq;fis kuf;Fw;wpfshf khw;Wk; epiyaq;fs;> kuk; mupf;Fk; Miyfs;> vz;nza; tbfl;Lk; kw;Wk; gjdpLk; ,ae;jpu Miy> kuk; fha itj;jy; kw;Wk; kuk; fha itf;Fk; mLg;G Mfpatw;Wf;Fj; Njitahd cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;   epu;khzpj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;Jjy;.

 

     · kuk; re;ijg;gLj;jy; epiyaq;fis Ngzpr; nry;yy;  

 

     · ku cjpupg; gz;lq;fs; cw;gj;jp kw;Wk; re;ijg;gLj;jy;.

     ·;,wf;Fkjp nra;jy;.

    · Gjpa fhL tsu;g;Gf; fUj;jpl;lq;fis Muk;gpj;jy;> fhL kPs;eLif> fhLfs; kw;Wk; fhL tsu;g;gpid tpQ;Qhd uPjpapy; Kfhik nra;jy;.

 

     · tptrha cw;gj;jpfs;.

 

     ·kuq;fspdhyhd KbTg;nghUs; kw;Wk; gFjpasT KbTg;nghUs; cw;gj;jpfis Vw;Wkjp nra;jy;.

     ·jdpahu; fhzpfspy; ,Ue;J kuq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;.

     ·gpuk;G ,wf;Fkjp nra;jy;.

· ·khjpupfisg; guPl;rpg;gjd; %yk; cs;ehl;L kw;Wk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l kuq;fis ,dk; fhzy; kw;Wk; kuk; njhlu;ghd rhd;wpjo;fis toq;Fjy;.

 

·  · kuf; ifj;njhopYld; njhlu;ghd tplaq;fs; njhlu;ghf gapw;rp epfo;;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;> rhd;wpjo;fis toq;Fjy; kw;Wk; #oy; njhlu;ghf mwpT+l;Lk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis Vw;ghL nra;jy;.

 

    ·$l;Lj;jhgdj;Jf;Fr; nrhe;jkhd fhzpfs; kw;Wk; fl;llq;fs; %yk; KOg; gad;ghl;ilg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf jpl;lkply; kw;Wk; mjw;fhd KjyPLfis Nkw;nfhs;sy;.