ගිණුම් අංශය

හැඳින්වීම 

අමාත්‍යංශයේ මුදල් අංශය; ගෙවීම්, ප්‍රසම්පාදන, ගබඩා හා වත්කම් කළමනාකරණ, ගිණුම් වශයෙන් අංශ 4කින් සමන්විත වේ. පාර්ලිමේන්තු මුල්‍ය පාලනය උත්තරදායි බව හා බැඳුණු තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියා ලෙස ඉටු කළ යුතු අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල මුල්‍ය පාලන කාර්යභාරයට අවශ්‍ය සෘජු සහාය දැක්වීම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යය හා කර්තව්‍යයයි. ඒ අනුව අමාත්‍යංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල මුල්‍ය පාලන කටයුතු සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, මෙහෙයවීම හා ඊට අදාළ පාලන කටයුතු මෙම අංශය මඟින් ඉටුකරනු ලබයි.

වාර්ෂික අයවැය ලේඛනය හා විසර්ජන ගිණුමට අදාළ වන ආදායම් හා වියදම් ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම, ඒවා මහා භාණ්ඩාගාරයේ අදාළ දෙපාර්තමේන්තු සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම, වාර්ෂික මුදල් ප්‍රවාහ පාලනය, ප්‍රසම්පාදන කටයුතු, ගබඩා හා වත්කම් කළමනාකරණය, ගෙවීම් කටයුතු සංවිධානය හා ගෙවීම් කිරීම, කාලීන මුල්‍ය වාර්තා හා මුල්‍ය ප්‍රකාශන ඇතුළුව විසර්ජන ගිණුම පිළියෙල කිරීම සහ විගණකාධිපති හා රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හා සම්බන්ධ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම මෙම අංශය මඟින් සිදුකරනු ලබයි.

කාර්යභාරය

 • වාර්ෂික විසර්ජන පනතින් බලය ලැබූ වියදම්; මුදල් රෙගුලාසි, අණපනත්, චක්‍රලේඛ උපදෙස්වලට අනුකූලව කටයුතු කරමින් කළමනාකරණය කිරීම.
 • විගණකාධිපතිට හා මහා භාණ්ඩාගාරයට අවශ්‍ය මාසික, ත්‍රෛමාසික, අර්ධ වාර්ෂික හා වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • විසර්ජන ගිණුම ඇතුළු අවසාන ගිණුම් සැකසීම හා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ගබඩා හා වත්කම් කළමනාකරණය.
 • වාර්ෂික වියදම් හා ආදායම් ඇස්තමේන්තු සැකසීම.
 • අමාත්‍යාංශයට අදාළ වැටුප්, පොදු තැන්පත් ඇතුළු සියළුම මූලධන හා පුනරාවර්තන ගෙවීම් කටයුතු ඉටු කිරීම හා වියදම් කළමනාකරණය කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයෙහි හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවල ප්‍රසම්පාදන කමිටු පත්කිරීම හා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් ඉටු කිරීම හා අධීක්ෂණය.
 • අමාත්‍යාංශයේ හානි හා පාඩු පිළිබඳ ගිණුම් කටයුතු හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල හානි හා පාඩු  වාර්තා සැකසීම, වාර්තා කිරීම, සැසඳීම හා විගණකාධිපතිට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයට අදාළ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා හා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කටයුතු ඉටු කිරීම හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල ගිණුම් කාරක සභා කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයෙහි මාසික හා වාර්ෂික ගිණුම් පිළියෙල කිරීම, අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා ආයතනවල වාර්ෂික ගිණුම් හා වාර්තා අධීක්ෂණය.
 • රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ´බී` ගිණුමෙන් ණය ගෙවීම, ඒවා නිසිපරිදි අයකර ගැනීම හා ඊට අදාළ ගිණුම් පවත්වා ගැනීම.
 • විගණකාධිපතිගේ විගණන විමසුම් සම්බන්ධ අමාත්‍යාංශ කටයුතු.
 • වාර්ෂික මුදල් ප්‍රවාහ කටයුතු, ප්‍රධාන අග්‍රිම, අතුරු අග්‍රිම අධීක්ෂණය හා පාලනය, ගිණුම් තැබීම හා වාර්තා කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල අරමුදල් පාලන කටයුතු හා ගිණුම් කටයුතු පිළිබඳ අධීක්ෂණමය කාර්යයන් ඉටු කිරීම සහ ඒවායේ අයවැය හා වාර්ෂික ගිණුම් පිළිබඳ කටයුතු.