පරිපාලන අංශය

හැඳින්වීම

මෙම අමාත්‍යාංශය සතුව පවතින වටිනාම සම්පත වන මානව සම්පත මනාව කළමනාකරණය කිරීම තුළින් අමාත්‍යාංශ අරමුණු ඉටු කරවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීම පාලන අංශය මඟින් සිදු කරනු ලබයි.

කාර්යභාරය

  • අමාත්‍යාංශය තුළ සාමාන්‍ය පරිපාලනය හා විනය පවත්වාගෙන යාම.
  • අමාත්‍යාංශයේ සියලු නිලධාරීන්ගේ ආයතන කටයුතු සිදු කිරීම.
  • අමත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු වල ආයතන කටයුතු නිසියාකාරව සිදු කිරීමට අමාත්‍යාංශයෙන් අවශ්‍ය සහය ලබා දීම.
  • පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාව, පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න හා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ වලට අදාළ කටයුතු සිදු කිරීම.
  • අමාත්‍යාශයේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.