සංවර්ධන අංශය

හැඳින්වීම  

2015.09.21 වැනි දින තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශය අළුතින් ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු මෙම අංශය මඟින් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරනු ලබන සංවර්ධන කටයුතු විධිමත්ව හා ඵලදායීව ක්‍රියාවට නැංවීම සහ අමාත්‍යාංශයේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා මනාව සම්බන්ධීකරණය සිදුකරනු ලබයි.

කාර්යභාරය

 • වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අවශ්‍යවන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීම.
 • වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධව අමාත්‍යාංශය වෙත ලැබෙන මහජන පැමිණිලි පිළිබඳව අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම.
 • ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත සහ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වෙත ලැබෙන වනජීවී, උද්භිද උද්‍යාන හා  සත්වෝද්‍යාන විෂයයන්ට අදාළ මහජන පැමිණිලි විසඳීම සඳහා අදාළ ආයතන වෙත යොමු කිරීම.
 • වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ඡාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව සතු ඉඩම්, පුරාවිද්‍යා රක්ෂිත ආශ්‍රිත ගැටළු සහ රක්ෂිත තුළ පදිංචි මහජනතාවගේ ගැටළු පිළිබඳව කටයුතු කිරීම.
 • වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට, ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවට සහ ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ අත්පත් කර ගනු ලබන ඉඩම් සඳහා වන්දි ලබා දීම නිර්දේශ කිරීම.
 • ජාතික වනෝද්‍යාන, උද්භිද උද්‍යාන සහ සත්වෝද්‍යාන තුළ සිදුකරන සංවර්ධන කටයුතු, සත්ත්ව රෝහල් ඉදි කිරීමේ කටයුතු, විදුලි වැට ඉදි කිරීම, වන අලි රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීම, වාසස්ථාන සුපෝෂණය කිරීම යනාදී කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය කිරීම.
 • වනජීවී, උද්භිද උද්‍යාන සහ සත්වෝද්‍යාන කටයුතු වලට අදාළව සහ මෙම අමාත්‍යාංශයේ විෂය කටයුතු වලට අදාළව වෙනත් අමාත්‍යාංශ මඟින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සඳහා නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම.
 • වන අලි තර්ජනයට ලක්වන ජනතාව උදෙසා සකස් කරන රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධව ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීම සහ එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහාය වීම.
 • වික්ටෝරියා, රන්දෙණිගල, රන්ටැඹේ අභය භූමි මායිම් නැවත සලකුණු කිරීමට අදාළ කටයුතු සිදු කිරීම.
 • හීලෑ අලි පැටවුන් සහ වෙනත් වනජීවී සතුන් සම්බන්ධ ඉල්ලීම් පිළිබඳ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • වනඅලි තර්ජන නිසා සිදුවන ජීවිත හා අනිකුත් හානි වෙනුවෙන් වන්දි ලබාදීමේ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීම.
 • වඳුරන් සහ රිලවුන් සම්බන්ධ ගැටළු නිරාකරණ කිරීමට අදාළ පර්යේෂණ හා නිර්දේශ ලබාදීම.
 • අලි සංරක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කිරීම.
 • පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය සහ කළමණාකරන ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව අදාළ ආයතන සමඟ එක්ව කටයුතු කිරිම.
 • ජල සම්පත් කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳව අදාළ ආයතන සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම.
 • ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම සහ වැඩසටහන් ව්‍යාපෘතිය 2014 – 2018 එම ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කරවීම.
 • හීලෑ අලි පැටවුන් සහ වෙනත් සතුන් සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වන ඉල්ලීම් සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කිරීම.
 • සමුද්‍ර ක්ෂීරපායින් සංරක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඇස්තමේන්තු සැකසීම, නිර්දේශ කිරීම, අධීක්ෂණය සහ ගෙවීම් කටයුතු සඳහා නිර්දේශ ලබා දීම.
 • අමාත්‍යාංශය සතු වායුසමීකරණ යන්ත්‍ර, Fax යන්ත්‍ර, ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර සහ පරිගණක යන්ත්‍ර වල නඩත්තු හා සේවා කටයුතු සිදු කිරීම.