අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

හැඳින්වීම

සෑම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයෙකුම ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියා ලෙස තම අමාත්‍යාංශයේ සහ ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවල කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීමට යටත් වන අතර තම අමාත්‍යාංශය සහ ඒ  යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටිය යුතුවේ.දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ද ගණන් දීමේ නිලධාරීන් වශයෙන් ඒ අයුරින්ම වගකීමට බැඳේ.

මෙම වගකීම් ඉටු කිරීමේ කාර්යයේදී මුදල් රෙගුලාසි 133 හි දැක්වෙන පරමාර්ථ ඉටුවන පරිදි අභ්‍යන්තර විගණන අංශයක් ස්ථාපිත කර ගතයුතුය. ඒ සදහා ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරීන් සහ ගණන් දීමේ නිලධාරින් හට භාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබෙන සහය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් 2008.01.25 දිනැති අංක 08/0200/306/012 දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස 2008.02.01 දින සිට ස්ථාපනය කොට ඇත.

අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තුවල පැවති ස්වාධීන අභ්‍යන්තර විගණන අංශ මේ වන විට අදාළ අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ සංවිධානය වී ඇත. මෙම තත්ත්වය තවදුරත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එක් එක් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු යටතේ ඇති අභ්‍යන්තර විගණන අංශවලට මඟ පෙන්වීමේ කටයුතු කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉටු කරනු ඇත.

පරමාර්ථ

ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරීන් වෙත මු.රේ 128 යටතේ පැවරී ඇති වගකීම් ඉටුකර ගැනීම සඳහා තම අමාත්‍යාංශ වෙනුවෙන් අභ්‍යන්තර විගණන අංශයක් ස්ථාපිත කළ යුතු අතර එම අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ පරමාර්ථ මුදල් රෙගුලාසි 133හි පරිදි විය යුතුය. ඒ අනුව මෙම අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ පරමාර්ථ පහත දැක්වේ.

 • අමාත්‍යාංශයේ මුදල් කටයුතු පිළිබඳව පවත්වන අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයට සහභාගී වී එම කටයුතු වල සහ වැරදී හා වංචා වැලැක්වීමට සහ අනාවරණය කර ගැනීමට භාවිතා කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සොදිසියෙහි විධිමත්බව හා ප්‍රමාණවත් බව පිළීබඳව අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයක් හා ස්වාධීන ඇගයීමක් පවත්වාගෙන යෑම.
 • අමාත්‍යාංශය විසින් සිදුකරන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි සහ සැලසුම් සහ වැඩසටහන් සපුරාලීමෙහිලා ලබා ඇති ප්‍රගතිය නිශ්චය කිරීම ගණන් දීමේ නිලධාරියාට සහ ප්‍රගති සමාලෝචන කමිටුවට සහය වීම.
 • උචිත අවස්ථාවලදී මෙම කර්තව්‍යයන්හි නිරත අයවලුන් සහ දෙපාර්තමේතු ප්‍රධානියා සහ ප්‍රගති සමාලෝචන කමිටු අතර සම්බන්ධ කාරකයද වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම.

කාර්යයන්

 • තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය සහ ඒ යටතේ පවතින වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව,ජාතික සත්වෝද්‍යන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික උද්භිද උද්‍යන දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන වල කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයෙහි කාර්යයන් පහත සඳහන් වේ.
 • අමාත්‍යාංශයේ මුදල් කටයුතු පිළිබඳ අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමය පරීක්ෂා කර වැරදි හා වංචා වැළැක්වීම සඳහා අමාත්‍යාංශ තුළ ක්‍රියාත්මක වන අභ්‍යන්තර ‍සෝදිසි හා පාලන ක්‍රමය නිරන්තර සමීක්ෂණය කිරීම ස්වාධීන ඇගයීමක් පවත්වා ගෙන යාම.
 • ගිණුම් සහ වෙනත් වාර්තා වල විශ්වාසනීයභාවය නිශ්චය කිරීම සහ යොදා ගෙන ඇති ගිණුම් පිළිවෙත මඟින් නිවැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයේ දැයි සොයා බැලීම.
 • කාර්ය මණ්ඩලයට පවරා දී ඇති වගකීම් ඉටුකිරීමෙහිලා ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනයෙහි ගුණාත්මකභාවය ඇගයීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ වත්කම් , සියලුම  ආකාරයේ අලාභ හානිවලින් කොතරම් දුරට ආරක්ෂා කර ඇත්දැයි සොයා බැලීම.
 • රජයේ ආයතන සංග්‍රහය , රජයේ මුදල් රෙගුලාසි සහ රාජ්‍ය පරිපාලන විෂය භාර අමාත්‍යාංශ විසින් සහ භාණ්ඩාගාර විසින් වරින්වර නිකුත් කර ඇති වෙනත් පරිපුරක උපදෙස්ද පිලිපදිනු තිබේදැයි සොයා බැලීම.
 • නාස්තිය , නිස්කාර්ය සහ පමණ ඉක්මවා කෙරෙන වියදම් වැළැක්වීමට මෙන්ම අනාවරණය කර ගැනීමට තෝරා ගනු ලබන අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය සොයා බැලීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ ගිණුම් පටිපාටිය සහ කිසියම් මුදල් වැය වීමකට තුඩුදෙන එකී මෙහෙයුම් පරීක්ෂා කිරීම සහ අමාත්‍යාංශයේ දේපල හා වත්කම් ආරක්ෂාකාරී ලෙස අරපිරිමැස්මේන් යුතුව විධිමත් ලෙස පරිහරණය කරන්නේ දැයි සොයා බැලීම.
 • අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී විශේෂ විමර්ෂණ පැවැත්වීම.

(ආ) වැඩ, යෝජනා ක්‍රම හා ව්‍යාපෘති යන මේවායේ ප්‍රගතිය සොයා බැලීම සම්බන්ධයෙන් ගණන් දීමේ නිලධාරියාට හා ප්‍රගති/සමාලෝචන කමිටුවට සහයවීමෙහිලා අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයට අයත් කාර්යයන් පහත සඳහන් අයුරු සමන්විත වේ.

 • ශිල්පීය හෝ ගිණුම්කරණ දෘෂ්ඨි කෝණයෙන් පරිබාහිරව කළමනාකරණ දෘෂ්ඨිකෝණයකින්  අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයුම් කාර්යයන් පිරික්සා බැලීම සහ ඒ පිළිබඳ වාර්තා කිරීම.
 • වැඩ, යෝජනා ක්‍රම හා ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සහ ඒ පිළිබඳ වැඩසටහන් සහ කාලසටහන් කොතෙක් දුරට ඉලක්කයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම කෙරෙහි යොමු වී ඇත්දැයි ඇගයීමක් කිරීම.
 • වැඩ ක්‍රියාත්මක වීම ප්‍රමාද කිරීමට තුඩුදෙන ගැටළු ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ යාවත්කාලීන ස්ථානික විමර්ශන පැවැත්වීම.
 • එවැනි මෙහෙයුම් කාර්යයන් අධීක්ෂණය කිරීමෙහිලා  භාවිතා කරනු ලබන පාලනයන් ඇගයීම හා සමාලෝචනය කිරීම.