නීති අංශය

කාර්යභාරය

  • තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය සහ ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධව අමාත්‍යාංශය ඉටුකළ යුතු නීති කටයුතු අධීක්ෂණය මගින් ඉහළ කළමනාකාරිත්වයට සහාය වීම.
  • 1937 අංක 07 දරණ වනසත්ත්ව  හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත (469 වන අධිකාරිය), 1982 අංක 41 දරණ ජාතික සත්වෝද්‍යාන පනත හා  ජාතික උද්භිත උද්‍යාන පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම , අධීක්ෂණය හා  එම පනත් සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ රෙගුලාසි, නියෝග සහ සංශෝධන සකස් කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබාදීම සිදු කරනු ලබයි. 
  • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා  දෙපාර්තමේන්තුවල  ප්‍රමාද වී පවත්නා නීති කටයුතු සම්බන්ධව, අමාත්‍යාංශය වෙත ලැබෙන පැමිණිලි විමර්ශනය කර එම කටයුතු කඩිනමින් නිමකිරීමට කටයුතු කිරීම.
  • අමාත්‍යාංශය සහ දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධයෙන් පවත්නා නඩු සම්බන්ධව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සමග පවත්වනු ලබන උපදේශාත්මක සාකච්ඡා සඳහා සහභාගිවීම සහ අවශ්‍ය නිරීක්ෂණ සකස්කර ඉදිරිපත් කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම.
  • තවද නීති උපදෙස් සහ අධිකරණ කටයුතු වලට අදාළ අනෙකුත් සියලුම නඩු කටයුතු අධීක්ෂණය හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.
  • ජාතික රක්ෂිත භූමි, තහනම් අඩවි, ජාතික උද්‍යාන, ස්වාභාවික රක්ෂිත භූමි, වන පිවිසුම්, ආරක්ෂණ ස්ථාන, සමුද්‍රීය රක්ෂිත ප්‍රදේශ, සීමාන්තරික කලාප සහ අභය භූමි  වල මායිම් නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට අදාළ කටයුතු සම්පාදනය කිරීමෙහිලා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට සහාය වීම.
  • අමාත්‍යාංශයට සහ දෙපාර්තමේන්තුවලට එරෙහිව ද දෙපාර්තමේන්තු විසින් ද පවරන නඩු කටයුතු සඳහා උපදෙස් ලබා දෙමින් එම නඩු කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීමේ කාර්යය  සිදු කෙරේ.
  • මහජනයා විසින් ඉහත පනත් තුන  ක්‍රියාත්මක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරියාගේ කටයුතු සම්බන්ධව කරනු ලබන විවිධ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමද  අංශයේ කාර්යය භාරයකි.  මහජනයා වෙත පනත්වල  කාර්යය සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබාදීම ද සිදු කරනු ලබයි.