සැලසුම් අංශය

හැඳින්වීම  

අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන කාර්යයන් සැලසුම් කෙරෙන්නේ මෙම අංශය මගින්ය. ඒ අනුව ජාතික අවශ්‍යතාවන් හඳුනා ගනිමින් සංවර්ධන කටයුතු සැලසුම් කෙරෙන අතර එකී සැලසුම් අමාත්‍යාංශයට අයත් දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන මගින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කෙරේ. වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා  සැලසුම් කටයුතු වල නිරත වීම මෙම  අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

කාර්යභාරය

·  අමාත්‍යාංශයට අදාළ සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම.

     ·    ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුව හා ආයතනය සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් මාසිකත්‍රෛමාසික හා වාර්ෂිකව සමස්ත ප්‍රගතිය ලබාගැනීම හා තොරතුරු විමර්ශනය කර ප්‍රගති සමාලෝචන වාර්තා පිළියෙළ කිරීම හා  ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම.

         ·   අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත දෙපාර්තමේන්තුවල ප්‍රාග්ධන වියදම් ඇස්තමේන්තු පිළියෙළ කිරීමට  සහයවීම හා එම ආයතනය විසින් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීම.

      ·   අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත දෙපාර්තමේන්තුවල සංවර්ධන යෝජනා සැකසීමේ දී අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදෙමින් එම යෝජනා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම. 

      ·  රු.මි. 50ට වැඩි ව්‍යාපෘති වල ප්‍රගතිය මුදල් අමාත්‍යාංශය හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වාර්තා කිරීම. 

      ·  අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගතිය ඇතුළත් කාර්ය සාධන වාර්තා සැකසීම

      ·  වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තා සැකසීම. 

      ·  ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයටමුදල් අමාත්‍යාංශයටප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශයටශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවටඅනෙකුත් රේඛීය අමාත්‍යාංශ හා පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාවල අවශ්‍යතාවය මත අවශ්‍ය වන තොරතුරු ලබාදීම

         ·  අමාත්‍යාංශයට අදාළ විෂයයන් පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම.