තිරසර සංවර්ධන අංශය

හැඳින්වීම

තිරසර සංවර්ධන සහ වනජීවි අමාත්‍යාංශය ස්ථාපනය කිරීම තුළින් මෙරට තිරසර සංවර්ධන අවශ්‍යතා සහ උපමානයන් සම්බන්ධීකරණය පිණිස වූ සමෝධානිත අවස්ථාවක් ඇති කරලයි.

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශයේ මූලික මෙහෙවර වන්නේ සම්මධායික ප්‍රවේශයක්, අන්තර් අමාත්‍යාංශ/ ආයතන යාන්ත්‍රණයක් සහ පාර්ශවකරුවන්ගේ පුළුල් සහභාගිත්වය තුළින් පාරිසරික, සාමාජයීය සහ ආර්ථික තිරසාරභාවය සහතික කරලීම උදෙසා සංවර්ධන අභියෝගයන් මෙහෙයවීම පිණිස වන ප්‍රතිපත්ති, උපායමාර්ග, යාන්ත්‍රණයන් සහ ක්‍රම ශිල්පයන් පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය සිදු කිරීමයි.

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන 2030 න්‍යාය පත්‍රය සහ තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථයන් (SDG’s) ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය සහ පහසුකම් සැලසීම සිදු කරන කේන්ද්‍රීය ජාතික මට්ටමේ ආයතනය වන්නේ තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශයයි.

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශය විසින් තිරසර සංවර්ධන අංශයක් ස්ථාපනය කර තිබෙන අතර එමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථයන් ඉටු කරලීම පිණිස වන ප්‍රතිපත්තිමය සහ ආයතනික රාමුවක් සහ ක්‍රමෝපායික හා කාර්ය සැලැස්මක් සඳහා වන ජාතික තිරසර සංවර්ධන සැලැස්මක් සැකසීමේ කාර්යය මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබේ.

 

ප්‍රධාන කාර්යයන් සහ වගකීම්

 • අවශ්‍ය තිරසර සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති, ක්‍රමෝපායන්, වැඩසටහන්, යාන්ත්‍රණයන් සහ ක්‍රම ශිල්පයන් සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම ඇතුළු තිරසර සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් හා මැදිහත් වීම් සිදු කිරීමේ කේන්ද්‍රීය ආයතනය ලෙස කටයුතු කිරීම.
 • තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාවට නැංවීමට අවශ්‍ය ප්‍රමුඛතා හඳුනා ගැනීම හා යාන්ත්‍රණයන් ගොඩනැඟීම පිණීස ජාතික මට්ටමේ සහ ඉන් පහළ මට්ටමේ අදාල ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • තිරසර සංවර්ධන හා සම්බන්ධ පර්යේෂණ සඳහා පහසුකම් සැලසීම හා එම පර්යේෂණ ප්‍රතිළුල ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ හා ක්‍රියාවට නැංවීම පිණිස යොමු කිරීම.
 • තිරසර සංවර්ධන 2030 න්‍යාය පත්‍රය සහ තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථයන් සඳහා වන ජාතික හා ජාත්‍යන්තර කැපවීම පිණිස අධීක්ෂණය, ඇගයීම හා වාර්තා කිරීම ඇතුළු පහසුකම් සැලසීම හා සම්බන්ධීකරණය.

කාර්යය සැලැස්ම

 

 

 

 

 

 

 

ක්‍රමෝපායික සැලැස්ම (2016-2017)

තිරසර සංවර්ධන අංශය විසින් ඉටු කිරීමට අපේක්ෂා කරන මූලික ක්‍රියාමාර්ගයන් පහත දැක් වේ.

 • ධාරිතාසංවර්ධනය, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විධි ක්‍රම සහ තිරසර සංවර්ධන සඳහා වන සහභාගිත්වය - තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශයේ  තිරසර සංවර්ධන අංශ හා විශේෂඥ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම සවිමත් කිරීම. තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථයන් ක්‍රියාවට නැංවීම පිණිස ජාතික සක්‍යතාව පුළුල් කිරීම සහ ජාතික පරිණාමන ක්‍රියාවලිය සවිමත් කිරීම.
 • ජාතිකතිරසරසංවර්ධනප්‍රතිපත්තිය - පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීම, දැනුම ගොඩ නැගීම හා යෝග්‍ය එකාබද්ධ තිරසර සංවර්ධන දැක්මක් හා ගමන් මාර්ගයක් ගොඩ නැගීම සඳහා කැපවීම, සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිරියට රැගෙන යාම.
 • ජාතිකතිරසරසංවර්ධනසැලැස්ම - මෙයජාතිකතිරසරසංවර්ධනක්‍රමෝපායක්සහකාර්යසැලැස්මක්දක්වා පුළුල් වන අතර එමෙන්ම පරිවර්තනීය ක්‍රියාවලියට ඉඩ සලසන ප්‍රතිපත්තිමය - නියාමන හා ආයතනික කාර්ය රාමුවක් දක්වා විකසනය වනු ඇත.
 • ජාතික තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ සඳහා පහසුකම් සැලැසීමේ යාන්ත්‍රණය - අන්තර්  ආයතනික සම්බන්ධීකරණය, තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ සාක්ෂාත් කරලීම පිණිස ආංශික / විෂයාත්මක විශේෂඥතාවය ගොඩනැංවීම සහ අධීක්ෂනණය ඇගයීම හා වාර්තා කිරීම.
 • ජාතික තිරසර සංවර්ධන දත්ත හා තොරතුරු ද්වාරය - ජාතික මට්ටමින් තොරතුරු හුවමාරුව විප්ලවීය ලෙස ඉහළ නැංවීම පිණිස ප්‍රාදේශීය, ජාතික, කලාපීය මෙන් ම ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවයන් ඔස්සේ සියළු තිරසර සංවර්ධන තොරතුරු කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ක්‍රියා කිරීම මෙන්ම ජාතික සැලසුම් සැකසීමේ දී විශ්වාසනීය සංක්‍යාමය තොරතුරු විශ්ලේෂණ පද්ධතියක් ලෙස උපකාරී වීම.
 • තිරසර සංවර්ධන ප්‍රතිචාර යාන්ත්‍රණය - ජාතික තිරසර සංවර්ධන ප්‍රවේශ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගැනීම උදෙසා සහ සංවර්ධන කාර්යයන් හෝ ව්‍යාපෘති මෙන්ම නිර්දේශයන් ක්‍රියාවට නැංවීමේ දී සුදුසු පරිදි දෙමින් වැදගත් අමාත්‍යාංශ, ආයතන සහ සංවිධාන සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශයේ නිර්දේශ ලබා දෙමින් අවශ්‍ය පරිදි සහයෝගය උපකාරය ලබා දීම.
 • තිරසර සංවර්ධන නිර්නායක රාමුව - විශේෂඥ අධීක්ෂණ ක්‍රියාදාමයක් ඔස්සේ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් හා අනුමත කිරීමේ ආයතන සඳහා අධීක්ෂණ හා ඇගයීමේ මාර්ගෝපදේශ පිණිස වන මාර්ගෝපදේශ, ක්‍රම ශිල්ප සහ ප්‍රමිතීන් සපයා දීම.
 • ජාතික තිරසර සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති නියාමන ආයතනික කාර්ය රාමුව සහ කාර්ය සැලසුම - මෙය ජාතික තිරසර සංවර්ධන සැලැස්මේ මාර්ගෝපදේශනයට අනුව ගොඩනැගෙනු ඇති අතර ශ්‍රි ලංකාවේ තිරසර සංවර්ධන උපායමාර්ග සංවර්ධනය සහ ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා වන තිරසර සංවර්ධන කවුන්සලයක් ස්ථාපනය කිරීම පිණිස වූ යෝජිත පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.
 • තිරසර සංවර්ධන ආදර්ශන තිරසර සංවර්ධනය සැබෑ සංවර්ධන මාර්ගය ලෙස විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදේශීය, ප්‍රජා සහ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් යථාවත් කිරීම පිණිස අදාල පාර්ශවකරුවන් සහ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම.

 

 තවත් විස්තර