තිරසර සංවර්ධන අංශය

 

හැඳින්වීම

තිරසර සංවර්ධන සහ වනජීවි අමාත්‍යාංශය ස්ථාපනය කිරීම තුළින් මෙරට තිරසර සංවර්ධන අවශ්‍යතා සහ උපමානයන් සම්බන්ධීකරණය පිණිස වූ සමෝධානිත අවස්ථාවක් ඇති කරලයි.

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශයේ මූලික මෙහෙවර වන්නේ සම්මධායික ප්‍රවේශයක්, අන්තර් අමාත්‍යාංශ/ ආයතන යාන්ත්‍රණයක් සහ පාර්ශවකරුවන්ගේ පුළුල් සහභාගිත්වය තුළින් පාරිසරික, සාමාජයීය සහ ආර්ථික තිරසාරභාවය සහතික කරලීම උදෙසා සංවර්ධන අභියෝගයන් මෙහෙයවීම පිණිස වන ප්‍රතිපත්ති, උපායමාර්ග, යාන්ත්‍රණයන් සහ ක්‍රම ශිල්පයන් පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය සිදු කිරීමයි.

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන 2030 න්‍යාය පත්‍රය සහ තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථයන් (SDG’s) ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය සහ පහසුකම් සැලසීම සිදු කරන කේන්ද්‍රීය ජාතික මට්ටමේ ආයතනය වන්නේ තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශයයි.

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශය විසින් තිරසර සංවර්ධන අංශයක් ස්ථාපනය කර තිබෙන අතර එමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථයන් ඉටු කරලීම පිණිස වන ප්‍රතිපත්තිමය සහ ආයතනික රාමුවක් සහ ක්‍රමෝපායික හා කාර්ය සැලැස්මක් සඳහා වන ජාතික තිරසර සංවර්ධන සැලැස්මක් සැකසීමේ කාර්යය මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබේ.

 

ප්‍රධාන කාර්යයන් සහ වගකීම්

  • අවශ්‍ය තිරසර සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති, ක්‍රමෝපායන්, වැඩසටහන්, යාන්ත්‍රණයන් සහ ක්‍රම ශිල්පයන් සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම ඇතුළු තිරසර සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් හා මැදිහත් වීම් සිදු කිරීමේ කේන්ද්‍රීය ආයතනය ලෙස කටයුතු කිරීම.
  • තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාවට නැංවීමට අවශ්‍ය ප්‍රමුඛතා හඳුනා ගැනීම හා යාන්ත්‍රණයන් ගොඩනැඟීම පිණීස ජාතික මට්ටමේ සහ ඉන් පහළ මට්ටමේ අදාල ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
  • තිරසර සංවර්ධන හා සම්බන්ධ පර්යේෂණ සඳහා පහසුකම් සැලසීම හා එම පර්යේෂණ ප්‍රතිළුල ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ හා ක්‍රියාවට නැංවීම පිණිස යොමු කිරීම.
  • තිරසර සංවර්ධන 2030 න්‍යාය පත්‍රය සහ තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථයන් සඳහා වන ජාතික හා ජාත්‍යන්තර කැපවීම පිණිස අධීක්ෂණය, ඇගයීම හා වාර්තා කිරීම ඇතුළු පහසුකම් සැලසීම හා සම්බන්ධීකරණය.

 

 තවත් විස්තර