නිතර අසන ප්‍රශ්න

01. වනජීවී කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ කරන පර්යේෂයකු විසින් වනජීවී ආරක්ෂිත කලාපය තුළ පර්යේෂණයක් කිරීම සඳහා අවසර ගත යුත්තේ කුමන ආයතනයකින්ද?

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව    - 011 288 8581

02. වනජීවී ආරක්ෂිත කලාපය තුළ සිටිය යුතු වනජීවීයකු ගෘහස්ථ ප්‍රදේශයකදී අල්ලා ගත හොත් දැනුම් දිය යුතු ආයතනය?

අධ්‍යක්ෂ (මෙහෙයුම්), වනජීවී සංරක්ෂණදෙපාර්තමේන්තුව    - 011 288 8582

 03. ජාතික උද්‍යාන , උද්භිදඋද්‍යාන, සත්වෝද්‍යානවල නිවාඩු නිකේතන වෙන් කර ගැනීම හා ඇතුල් වීමේ ගාස්තු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත යුත්තේ කෙසේද?

උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

  • නිවාඩු නිකේතන වෙන් කර ගැනීම                                                  

කළමණාකරන සහකාර(උද්භිද උද්‍යාන ප්‍රධාන කාර්යාලය)- 081 238 8238

  • ඇතුල්වීමේ ගාස්තු පිළිබඳ තොරතුරු                                                                                   

 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (රාජකීය උද්භිද උද්‍යානය)   - 081 238 8085

 

සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

  • නිවාඩු නිකේතන වෙන් කර ගැනීම -නිවාඩු නිකේතන නැත
  • ඇතුල් වීමේ ගාස්තු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම

ප්‍රධාන ගණකාධීකාරී   - 011 271 3839

 

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

  • නිවාඩු නිකේතන වෙන් කර ගැනීම හා ඇතුල් වීමේ ගාස්තු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම                                                                                                                                 

 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ)  - 011 287 1532 

මීට අමතරව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් අඩවියෙන් Online වෙන්කර ගත හැක    www. gwc.gov.lk

 

04. සත්වෝද්‍යාන රැඟුම් නරඹන්නෙකුට සතෙකු පහර දීමක්,තුවාල වීමක් සිදුවුවහොත් හෝ මිය යෑමකදී වන්දි ගෙවිමක් සිදුකරනු ලබයිද?

ඔව්

ඒ පිළිබඳව විමසීම් කළ යුත්තේ කවරෙකුගෙන්ද?

 සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)   - 011 271 0195

 05. ජාතික උද්භිද උද්‍යානයන්හි ඇති පැළෑටි පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විමසීම් කළ යුත්තේ කවරෙකුගෙන්ද? 

සංවර්ධන නිලධාරී  (ජාතික ශාකාගාරය)      - 081 383 2416

06. වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වන නිතී රෙගුලාසි, ප්‍රතිපත්ති හා අණපනත් මොනවද?

වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනත - 1938 මාර්තු 01

2009 අංක 22 දරණ වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනත (සංශෝධන පනත) - 2009 අප්‍රේල්  20 

07. අලින්ගෙන් වන හානි වලක්වා ගැනීමට ජීවවැටක් ඉදිකිරීම සම්බන්ධ උපදෙස් ලබා ගන්නේ කෙසේද? 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (අලි සංරක්ෂණ)   - 011 287 1528 

08. වන සතුන්ගෙන් විශේෂයෙන් රිලවුන් හා වඳුරන්ගෙන් වගාවන් වලට හානි පැමිණෙන විට ඒ සඳහා ඔබ දෙපාර්තමේන්තුව ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද?

මේ ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ(සෞඛ්‍ය) ගෙන් විමසන්න  - 011 287 2535

09. මල් වගා ක්‍රමෝපාය සඳහා වු පුහුණු ලබා දෙන ආයතනය කුමක්ද? ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද? 

පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානයේ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය 

විදුහල්පති (අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය) විමසීමෙන් - 081 238 5893 

10. මල් වගාකරුවන් සුවහස් මල් වැඩ සටහන සඳහා සම්බන්ධ වන්නේ නෙසේද? 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (මල් වගා සංවර්ධන) මඟින්   - 081 383 2402