පුවත් හා සිදුවීම්


යාල ජාතික උද්‍යානයට e ප්‍රවේශ පතක් හඳුන්වා දෙයි
කොටි පහසුවෙන් නැරඹිය හැකි ජාතික උද්‍යානයක් ලෙස ලෝක ප්‍රසිද්ධ යාල ජාතික උද්‍යානයට…

පෙබරවාරි 02 ලෝක තෙත් බිම් දිනය සැමරේ
සෑම වසරකට පෙබරවාරි  02 දිනට යෙදෙන තෙත් බිම් දිනය මිහිකතගේ පැවැත්ම උදෙසා අතිමහත්…

පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ධූරයෙහි රාජකාරී ආරම්භ කිරීම
ඒ.එච්.එස්. විජේසිංහ මහතා පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ලෙස 2020 පෙබරවාරි…

අභිනව ඉඩම්, ඉඩම් සංවර්ධන, පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයා රාජකාරී ආරම්භ කිරීම
එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා අභිනව ඉඩම්, ඉඩම් සංවර්ධන, පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ…

අභිනව පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ වනජිවී සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා රාජකාරී ආරම්භ කිරීම
විමලවීර දිසානායක මහතා අභිනව වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ වනජිවී සම්පත් රාජ්‍ය…

අභිනව පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රාජකාරී ආරම්භ කිරීම
ජේ.එම්.සී. ජයන්ති විජේතුංග මිය අභිනව පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්…

අපි හා සම්බන්ධ වන්න

පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍යාංශය - වනජීවී සම්පත් අංශය
නො.1090,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත,
රාජගිරිය

+94 11 287 9273

info@msdw.gov.lk