පුවත් හා සිදුවීම්


පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ධූරයෙහි රාජකාරී ආරම්භ කිරීම
ඒ.එච්.එස්. විජේසිංහ මහතා පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ලෙස 2020 පෙබරවාරි…

අභිනව ඉඩම්, ඉඩම් සංවර්ධන, පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයා රාජකාරී ආරම්භ කිරීම
එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා අභිනව ඉඩම්, ඉඩම් සංවර්ධන, පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ…

අභිනව පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා රාජකාරී ආරම්භ කිරීම
විමලවීර දිසානායක මහතා අභිනව වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා…

අභිනව පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රාජකාරී ආරම්භ කිරීම
ජේ.එම්.සී. ජයන්ති විජේතුංග මිය අභිනව පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්…

හිටපු ලේකම් තුමාට අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ සුබ පැතුම්
පූර්වගාමී සංචාරක සංවර්ධන, වනජිවී හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ…

ESCAMP ව්‍යාපෘතිය
ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ESCAMP ව්‍යාපෘතියේ මධ්‍ය වාර්ෂික ප්‍රගති…

අපි හා සම්බන්ධ වන්න

පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍යාංශය - වනජීවී සම්පත් අංශය
නො.1090,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත,
රාජගිරිය

+94 11 287 9273

info@msdw.gov.lk