තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

නවතම පුවත්


වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයේ ක්ෂේත්‍ර සහායක තනතුරු සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ…

අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ඒ.පී.ජී. කිත්සිරි මහතා වැඩ භාරගත් මොහොත
තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ඒ.පී.ජී.…

ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමා වැඩ භාරගත් මොහොත
ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමා 2018.05.09 වැනි දින තිරසර සංවර්ධන,…

ගරු අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා වැඩ භාරගත් මොහොත
ගරු අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා 2018.05.03 වැනි දින තිරසර සංවර්ධන,…

වනජීවී

උද්භිද උද්‍යාන

සත්වෝද්‍යාන

තිරසර සංවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකා වනජීවී භාරය

අපි හා සම්බන්ධ වන්න

තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
නො.1090,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත,
රාජගිරිය

+94 11 287 9273

info@msdw.gov.lk