නවතම පුවත්


National Sustainable Development Strategy
Introduction The Sustainable Development Act No 19 of 2017 provides the legal framework for preparing a National Strategy to facilitate the implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in achieving…

අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ඒ.පී.ජී. කිත්සිරි මහතා වැඩ භාරගත් මොහොත
තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ඒ.පී.ජී.…

ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමා වැඩ භාරගත් මොහොත
ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමා 2018.05.09 වැනි දින තිරසර සංවර්ධන,…

ගරු අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා වැඩ භාරගත් මොහොත
ගරු අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා 2018.05.03 වැනි දින තිරසර සංවර්ධන,…

Hosting a Delegation from Small Island Development States(SIDS)
Introduction Recognizing the significant progress and experiences of Sri Lanka in implementing 2030 Agenda on Sustainable Development Goals (SDGs), United Nations Department for Economic and Social Affairs…

වනජීවී

උද්භිද උද්‍යාන

සත්වෝද්‍යාන

තිරසර සංවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකා වනජීවී භාරය

අපි හා සම්බන්ධ වන්න

සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවි හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
නො.1090,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත,
රාජගිරිය

+94 11 287 9273

info@msdw.gov.lk