சமீபத்திய செய்தி


More Attention on air pollution emphasized.
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife, Mrs. Sumedha G. Jayasena emphasized that we have to direct our attention more on air pollution. Recently, players of our cricket team as well as…

New 15 flower varieties for plant breeders.
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife Mrs. Sumedha G. Jayasena says, within the year 2018 15 new hybrid flower plant varieties would be introduced for the plant breeders of the country.…

உலக சிறுவர் நினைவு தின வைபவம் சுமேதா ஜி. ஜயசேன பிரதி அமைச்சரின் தலைமைத்துவதத்தில் தெஹிவளை தேசிய மிருகக்காட்சிசாலையகத்தில்.
நாற்பதாயிரத்துக்கு அதிகமானோர் ஒக்டோபர் 01 ஆந் திகதியன்று தெஹிவளை தேசிய மிருகக்காட்சிசாலையை…

வன

தாவரவியல் பூங்கா

பூங்காவில்

நிலையான அபிவிருத்தி

இலங்கை வனசீவராசிகள் அறக்கட்டளை

எங்களுக்கு இணைக்க

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சு
9 தரை, நிலை 01,
செத்சிறிபாய,
பத்தரமுல்லை

+94 112 887 421

info@msdw.gov.lk