சமீபத்திய செய்தி


Duty assuming of the new Secretary to the Ministry of Environment and Wildlife Resources
Mr. A.H.S. Wijesinghe has assumed duties as the new Secretary of the Ministry of Environment and Wildlife Resources on 3rd February 2020.       

சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின் புதிய இராஜாங்க அமைச்சராக கடமைகளை ஆரம்பித்தார்
மாண்புமிகு.விமலவீர திசாநாயக்க அவர்கள் சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள்…

சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின் புதிய செயலாளர் கடமைகளை ஆரம்பித்தார்
திருமதி. ஜே.எம்.சி.ஜயந்தி விஜேதுங்க அவர்கள் சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள்…

முன்னாள் செயலாளருக்கு அமைச்சின் அலுவலர்களால் வாழ்த்து தெரிவிப்பு
முன்னாள் சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள்…

ESCAMP Project
Mid Term Review (MRT) is now underway in the ESCAMP Project funded by World Bank. this project is executed by the Department of Wildlife Conservation and Department of Forest Conservation. 

எங்களுக்கு இணைக்க

சுற்றாடல் மற்றும் வனஜீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சு - வனஜீவராசிகள் வளங்கள் பிரிவு
இல. 1090,
சிறீ ஜயவா்தனபுர வீதி,
ராஜகிரிய

+94 11 287 9273

info@msdw.gov.lk