வலுவாதார அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்சு

சமீபத்திய செய்தி


The Post of Field Assistant of Primary Non-skilled Service category of the Department of Wildlife Conservation
Scheme of Promotion has been published on the website for the Post of Field Assistant of Primary Non-skilled Service category of the Department of Wildlife Conservation was approved by the Public Services…

Mr. A.P.G. Kithsiri assumed duties as the Secretary of the Ministry
Mr. A.P.G. Kithsiri  assumed duties as the Secretary of the Ministry of Sustainable Development , Wildlife and Regional Development on 14th of May 2018

Hon.Deputy Minister Palitha Thewarapperuma Assumes Duties
Hon.Deputy Minister Palitha Thewarapperuma assumed duties on 9th May, 2018 as Deputy Minister of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development.  

Hon. Minister Field Marshal Sarath Fonseka Assumes Duties
Hon. Minister Field Marshal Sarath Fonseka assumed duties on 3rd May, 2018 as Minister of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development.      

வன

தாவரவியல் பூங்கா

பூங்காவில்

நிலையான அபிவிருத்தி

இலங்கை வனசீவராசிகள் அறக்கட்டளை

எங்களுக்கு இணைக்க

வலுவாதார அபவலுவாதார அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்சு
இல. 1090,
சிறீ ஜயவா்தனபுர வீதி,
ராஜகிரிய

+94 11 287 9273

info@msdw.gov.lk