சமீபத்திய செய்தி


National Sustainable Development Strategy
Introduction The Sustainable Development Act No 19 of 2017 provides the legal framework for preparing a National Strategy to facilitate the implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in achieving…

Mr. A.P.G. Kithsiri assumed duties as the Secretary of the Ministry
Mr. A.P.G. Kithsiri  assumed duties as the Secretary of the Ministry of Sustainable Development , Wildlife and Regional Development on 14th of May 2018

Hon.Deputy Minister Palitha Thewarapperuma Assumes Duties
Hon.Deputy Minister Palitha Thewarapperuma assumed duties on 9th May, 2018 as Deputy Minister of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development.  

Hon. Minister Field Marshal Sarath Fonseka Assumes Duties
Hon. Minister Field Marshal Sarath Fonseka assumed duties on 3rd May, 2018 as Minister of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development.      

Hosting a Delegation from Small Island Development States(SIDS)
Introduction Recognizing the significant progress and experiences of Sri Lanka in implementing 2030 Agenda on Sustainable Development Goals (SDGs), United Nations Department for Economic and Social Affairs…

More Attention on air pollution emphasized.
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife, Mrs. Sumedha G. Jayasena emphasized that we have to direct our attention more on air pollution. Recently, players of our cricket team as well as…

வன

தாவரவியல் பூங்கா

பூங்காவில்

நிலையான அபிவிருத்தி

இலங்கை வனசீவராசிகள் அறக்கட்டளை

எங்களுக்கு இணைக்க

சுற்றுலா அபிவிருத்தி வனஜீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள்; அமைச்சு
இல. 1090,
சிறீ ஜயவா்தனபுர வீதி,
ராஜகிரிய

+94 11 287 9273

info@msdw.gov.lk