சமீபத்திய செய்தி


யால தேசிய பூங்காவிற்கு மின் – நுழைவுச்சீட்டு அறிமுகப்படுத்தல்
புலிகளை இலகுவாக பார்வையிடக்கூடியவாறான தேசிய பூங்காவாக உலக புகழ்பெற்ற யாழ…

பெப்ருவரி 02 ஆம் திகதி உலக ஈரநிலங்கள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது
பூமா தேவியின் நிலைப்பாட்டிற்காக அளப்பறிய பங்களிப்பை ஆற்றுகின்ற  ஈரநிலங்கள்…

சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின் புதிய செயலாளராக கடமைகளைத் தொடங்குதல்
திரு. ஏ.எச்.எஸ்.விஜேசிங்ஹ அவர்கள் சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின்…

வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின் புதிய இராஜாங்க அமைச்சராக கடமைகளை ஆரம்பித்தார்
மாண்புமிகு.விமலவீர திசாநாயக்க அவர்கள் சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள்…

சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின் புதிய செயலாளர் கடமைகளை ஆரம்பித்தார்
திருமதி. ஜே.எம்.சி.ஜயந்தி விஜேதுங்க அவர்கள் சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள்…

எங்களுக்கு இணைக்க

சுற்றாடல் மற்றும் வனஜீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சு - வனஜீவராசிகள் வளங்கள் பிரிவு
இல. 1090,
சிறீ ஜயவா்தனபுர வீதி,
ராஜகிரிய

+94 11 287 9273

info@msdw.gov.lk