சமீபத்திய செய்தி


2019 CITES மாநாட்டிற்கு வலுவாதார மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சின் ஆயத்தம்
2019 ஆம் ஆண்டில் நடைப்பெறுவதற்குள்ள CITES மாநாட்டிற்கு தனது அமைச்சு தயாராக இருப்பதாக…

கால்நடை மருத்துவ பணி பிரதி அமைச்சரின் பாராட்டிற்கு
இந்நாட்டில் வாழும் 5000 அளவு யானைகள் வளத்தை பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள…

அமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் பெரஹரா நடவடிக்கைகளுக்காக பின்னவலவிலிருந்து யானைகளை வழங்குதல்
பின்னவல யானைகள் சரணாலயத்திலுள்ள 05 யானைகள் மற்றும் பிடி பெரஹரா நடவடிக்கைகளுக்காக…

அமைச்சரின் சீனா விஜயத்தின் மூலம் நாட்டிற்கு பல அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள்
வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சர் காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா…

அமைச்சர்
காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா அவர்கள்

பிரதி அமைச்சர்
சுமேதா ஜி.ஜயசேன அவர்கள்

செயலாளர்
ஆர்.எம்.டி.பீ. மீகஸ்முல்ல அவர்கள்

வன

தாவரவியல் பூங்கா

பூங்காவில்

நிலையான அபிவிருத்தி

இலங்கை வனசீவராசிகள் அறக்கட்டளை

எங்களுக்கு இணைக்க

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சு
9 தரை, நிலை 01,
செத்சிறிபாய,
பத்தரமுல்லை

+94 112 887 421

info@msdw.gov.lk