சமீபத்திய செய்தி


உலக சிறுவர் நினைவு தின வைபவம் சுமேதா ஜி. ஜயசேன பிரதி அமைச்சரின் தலைமைத்துவதத்தில் தெஹிவளை தேசிய மிருகக்காட்சிசாலையகத்தில்.
நாற்பதாயிரத்துக்கு அதிகமானோர் ஒக்டோபர் 01 ஆந் திகதியன்று தெஹிவளை தேசிய மிருகக்காட்சிசாலையை…

அமைச்சர்
காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா அவர்கள்

பிரதி அமைச்சர்
சுமேதா ஜி.ஜயசேன அவர்கள்

செயலாளர்
ஆர்.எம்.டி.பீ. மீகஸ்முல்ல அவர்கள்

வன

தாவரவியல் பூங்கா

பூங்காவில்

நிலையான அபிவிருத்தி

இலங்கை வனசீவராசிகள் அறக்கட்டளை

எங்களுக்கு இணைக்க

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சு
9 தரை, நிலை 01,
செத்சிறிபாய,
பத்தரமுல்லை

+94 112 887 421

info@msdw.gov.lk