சமீபத்திய செய்தி


படல்குபுர பிரதேச சபை ஹிங்குறுகடுவ உப அலுவலகம் மற்றும் வாராந்தச் சந்தை திறப்பு .
வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் பிரதி அமைச்சரினால், படல்குபுர…

அமைச்சரின் சீனா விஜயத்தின் மூலம் நாட்டிற்கு பல அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள்
வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சர் காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா…

சிங்கக் குட்டியொன்றை சிங்ஹ படைவகுப்புக்கு ஒப்படைத்தல்.
சிங்ஹ படைவகுப்புக்கு சிங்கக் குட்டியொன்றை ஒப்படைக்கும் ஒரு விழா சமீபத்தில்…

அமைச்சர்
காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா அவர்கள்

பிரதி அமைச்சர்
சுமேதா ஜி.ஜயசேன அவர்கள்

செயலாளர்
ஆர்.எம்.டி.பீ. மீகஸ்முல்ல அவர்கள்

வன

தாவரவியல் பூங்கா

பூங்காவில்

நிலையான அபிவிருத்தி

இலங்கை வனசீவராசிகள் அறக்கட்டளை

எங்களுக்கு இணைக்க

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சு
9 தரை, நிலை 01,
செத்சிறிபாய,
பத்தரமுல்லை

+94 112 887 421

info@msdw.gov.lk