சமீபத்திய செய்தி


Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife Mrs. Sumedha G. Jayasena is awarded with “Asian Region Women Leadership Excellence”.
Deputy Minister has been granted this award considering her dedication towards realization of Sustainable Development Goals. This Women Leadership Excellence (Award de Excellencia) awarded program was…

அமைச்சர்
காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா அவர்கள்

பிரதி அமைச்சர்
சுமேதா ஜி.ஜயசேன அவர்கள்

செயலாளர்
ஆர்.எம்.டி.பீ. மீகஸ்முல்ல அவர்கள்

வன

தாவரவியல் பூங்கா

பூங்காவில்

நிலையான அபிவிருத்தி

இலங்கை வனசீவராசிகள் அறக்கட்டளை

எங்களுக்கு இணைக்க

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சு
9 தரை, நிலை 01,
செத்சிறிபாய,
பத்தரமுல்லை

+94 112 887 421

info@msdw.gov.lk