சமீபத்திய செய்தி


Universal Children’s Day Celebrates at Department of National Botanical Gardens.
According to the Statistics of the Department of National Zoological Gardens, on October 1st , the Universal Children Day, more than 40,000 tourists have visited the Garden and out of 33,000 of them were…

Ministry of Sustainable Development and Wildlife receives 2nd Place in Creative Arts Festival.
Inter government sector Employees Creative Competition organized by the Internal Affairs, Wayamba Development and cultural Affairs Ministry was held in outstandingly on 29th September at the BMICH under…

Dehiwala Zoo opens at night.
Dehiwala National Zoological Garden will be opened at night for the visitors in future. This has initiated on 21st September under the patronage of Minister of Buddhasasana, Sustainable Development…

அமைச்சர்
காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா அவர்கள்

பிரதி அமைச்சர்
சுமேதா ஜி.ஜயசேன அவர்கள்

செயலாளர்
ஆர்.எம்.டி.பீ. மீகஸ்முல்ல அவர்கள்

வன

தாவரவியல் பூங்கா

பூங்காவில்

நிலையான அபிவிருத்தி

இலங்கை வனசீவராசிகள் அறக்கட்டளை

எங்களுக்கு இணைக்க

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சு
9 தரை, நிலை 01,
செத்சிறிபாய,
பத்தரமுல்லை

+94 112 887 421

info@msdw.gov.lk