හිටපු ලේකම් තුමාට අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ සුබ පැතුම්

පූර්වගාමී සංචාරක සංවර්ධන, වනජිවී හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ එස්.හෙට්ටිආරච්චි මහතා රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නව වැඩ භාර ගැනීම හේතුවෙන් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2019 දෙසැම්බර් මස 2 වන දින උත්සවයක් සංවිධානය කරන ලදී.