අභිනව පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා රාජකාරී ආරම්භ කිරීම

විමලවීර දිසානායක මහතා අභිනව වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස 2019 නොවැම්බර් මස 28 වන දින සිය රාජකාරී ආරම්භ කරන ලදී.