කායන්කන්නි කොරල් පරය අභය භූමියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

මඩකළපු දිස්ත්‍රික්කයේ වාකරේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි් කායන්කන්නි කොරල් පරය 2019-04-11 දින  අභය භූමියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි.

ඒ් අනුව ජෛව විවිධත්වයෙන් ඉහළ අගයක් ගන්නා මෙම කොරල් පරය මහජනතාවට නැරමීම සදහා විවෘතව පවති.