යාල ජාතික උද්‍යානයට e ප්‍රවේශ පතක් හඳුන්වා දෙයි

කොටි පහසුවෙන් නැරඹිය හැකි ජාතික උද්‍යානයක් ලෙස ලෝක ප්‍රසිද්ධ යාල ජාතික උද්‍යානයට වාර්ෂිකව පැමිණෙන දෙස්  විදෙස් සංචාරකයින් පිරිස ලක්ෂ 5 ක් පමණ වේ. දිනපතා  ජාතික උද්‍යානය වෙත 1500 ක් පමණ සංචාරකයින් පැමිණෙන අතර නැරඹුන් කාල සීමාව තුළ උද්‍යානයට ඇතුළත් වීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රවේශපත් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට උද්‍යාන මූලස්ථානය තුළ සෑහෙන කාල වේලාවක්  මිඩංගු කිරීමට සිදු වේ. මෙසේ ප්‍රවේශපත් ලබා ගැනීමේදී සංචාරකයින්ට සිදු වන අවහිරතාවය වැලැක්වීම සඳහා යාල ජාතික උද්‍යානයට ප්‍ර වේශ පත්‍රයක් පසුගියදා හඳුන්වා දීමට දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළේය. ඒ අනුව ඕනෑම සංචාරකයකුට වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියට www.dwc.gov.lk පිවිසීමෙන් පහසුවෙන් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් මුදල් ගෙවා ලබා ගැනීමේ පහසුකම ඇත. එමඟින් සංචාරකයින්ට අනවශ්‍ය ලෙස කාලය වැයනොකර ප්‍රවේශපත් ලබා ගැනීමේ තදබදයෙන් වැලකී පහසුවෙන් උද්‍යානය තුළට පිවිසීමට හැකිවනු ඇත.

පසුගිය 05 දා පරිසර හා වනජීවී සම්පත් ගරු අමාත්‍ය එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතා අතින්eප්‍රෙව්ශපත් යාල ජාතික උද්‍යානය සදහා  නිකුතුව අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවනාගාරයේදී සිදු කෙරිනි. විල්පත්තු  ජාතික උද්‍යානය සඳහාඳ මෙලෙස e ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීමට වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය වසරේදි  ක්‍රියා කළ අතර ඉදිරියේදී අනෙකුත් ජාතික උද්‍යාන සඳහාඳ e ප්‍රවේශපත් හඳුන්වා දීමට දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරනු ඇත.

මෙලෙස e ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීමත් e බංගලා වෙන් කිරීම්‍ත් ස්මාර්ට් මුර සංචාර පැවැත්වීමත් දෙපාර්තමේන්තුව නව සංනිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයට පිවිසීමක් වන අතර එමගින් දෙපාර්තමේන්තු කටයුතු වඩාත් කර්යක්ෂමව කර ගැනීමට හැකි වන බවත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එම්.ජී.සී. සූරියබණ්ඩාර මහතා පවසයි.