අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ඒ.පී.ජී. කිත්සිරි මහතා වැඩ භාරගත් මොහොත

තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ඒ.පී.ජී. කිත්සිරි මහතා 2018.05.14 දින වැඩ භාරගත් මොහොත.