වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයේ ක්ෂේත්‍ර සහායක තනතුරු සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයේ ක්ෂේත්‍ර සහායක තනතුරු සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය වෙබ් අඩවියේ පළකරන ලද අතර වැඩි විස්තර සඳහා බාගත කිරීම්හි බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය බලන්න.