අමාත්‍යාංශය

2019
November
December
2020
January

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව