තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම

  

 

තොරතුරු නිලධාරියාගේ විස්තර

පී.එච්. ආනන්ද මහතා

අතිරේක ලේකම් (පාලන) 

දු.ක - 011-3637947

ෆැක්ස් - 011-2879051