தகவலறியும் உரிமை

 

தகவலறியும் உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பான விபரம்

திரு. பி.எச்.ஆனந்த 

மேலதிகச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)

T.P - 011-3637947

Fax - 011-2879051