වත්මන් පුරප්පාඩු

 
 
 2.

මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වන සංරක්ෂක ජනරාල් තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

සුදුසුකම්  :  ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෝ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු වීම

 

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම : 

තමන් විසින් සකස් කරන ලද අයදුම්පත්‍රයක් ජීව දත්ත පත්‍රිකාව සමග ආයතන ප්‍රධානී මගින් පහත සඳහන් ලිපිනයට 2020.11.20 දිනට පෙර ලැබීමට සැලැස්විය යුතුය. අයදුම්පත්‍රය එවනු ලබන ලිපි කවරයේ වම් පස ඉහල කෙළවරේ අයදුම් කරනු ලබන තනතුර සඳහන් කළ යුතුය. එම අයදුම්පත ප්‍රථමයෙන් info@msdw.gov.lk යන ලිපිනයට ඊ මේල් මඟින් එවා තැබිය යුතුය.

අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීමේ දී, වර්තමාන රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය  වන "සෞභාග්‍යයේ දැක්ම" හා වන සංරක්ෂණ විෂයයේ පුළුල් විෂය දැක්ම, දැනට රටේ පවතින වන සංරක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පවතින අභියෝග සහ ඒ සඳහා වන  උපායමාර්ග සහිත දර්ශකයන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී ඒ පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් ද කළයුතු වේ. ඔබගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය ලැබුණු පසුව එම ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ විස්තර ඔබ වෙත එවීමට කටයුතු කරමි.

 

ලේකම්,
වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය,
නො.1090,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත,
රාජගිරිය.