වත්මන් පුරප්පාඩු

 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශයේ 2017.07.30 දිනට පුරප්පාඩු

 

අනු අංකය

තනතුර

අදාළ වන සේවය

ශ්‍රේණිය /පන්තිය

රා.පරි.චක්‍ර.අංක 06/2006 අනුව වැටුප් කේතය

පුරප්පාඩු තනතුරු සංඛ්‍යාව

01.

සහකාර ලේකම්

ශ්‍රී.ලං.ප.සේ

III/II

SL - 1-2006

01

02.

ගණකාධිකාරි

ශ්‍රී.ලං.ග.සේ

III/II

SL - 1-2006

01

03.

සංවර්ධන නිලධාරි

සං.නි.සේ.

III/ II /I

MN 4 -2006 A

06

04.

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

රා.ක.ස.සේ

III/ II /I

MN 2-2006 A

03

05.

කාර්යාල කාර්ය සහායක

කා.සේ.සේ.

III/ II /I 

PL 1 - 2006 A

01

 

 

 

අමතන්න

 

දු. -: 011 – 2887490

එම්.ඩී.එම්කුමුදුනී මෙය

සහකාර ලේකම් (පාලන)

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශය