தற்போதைய வேலை வாய்ப்புகள்

 

 வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சின் வெற்றிடங்கள்

 

தொடர் இல.

பதவி

உரித்தாகும் சேவை

தரம் / வகுப்பு

06/2006 ஆம் இலக்க அநிசுஇ அமைய சம்பள குறியீடு

 

பதவி வெற்றிடங்களின் எண்

01.

உதவிச் செயலாளர்

இ.நி.சே

III/II

SL - 1-2006

01

02.

கணக்காளர்

இ.நி.சே

III/II

SL - 1-2006

01

03.

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

அ.உ.சே

III/ II /I

MN 4-2006 A

06

04.

அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர்

அ.மு.உ. சே

III/ II /I

MN 2-2006 A

03

05.

அலுவலக ஊழியர்

அ.ஊ.சே

III/ II /I 

PL 1 - 2006 A

01

 

 

 

அழைக்கவும்

 

 

தொலைபேசி இல :-  011 – 2887490

எம். டீ. எம். குமுதுனீ

உதவிச் செயலாளர்  (நிர்வாகம்)

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள்  அமைச்சு