පුවත් හා සිදුවීම්


සංරක්ෂණය කළ යුතු පණු කරඳ ශාකය
පණු කරඳ (CrudiaZeylanica) අනතුරට පත්ව ඇති (Critically endangered) ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් ඇති (endemic), රනිල කුලයට…

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ ගෘහ භාණ්ඩ ක්ෂේත්‍රයේ සේවාවේ නියුතු සේවකයන් සඳහා NVQ කුසලතාව ලබා දීම
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සේවයේ නියුතු ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ ඒ පිළිබඳ වසර…

අපි හා සම්බන්ධ වන්න

වනජිවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
නො.1090,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත,
රාජගිරිය

+94 11 367 1490

info@msdw.gov.lk