சமீபத்திய செய்தி


பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய CrudiaZeylanica தாவரம்
CrudiaZeylanica என்று அழைக்கப்படும் தாவரமானது அழிவின் விளிம்பிலுள்ள (Critically endangered) இலங்கைக்கேயுரிய…

எங்களுக்கு இணைக்க

வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சு
இல. 1090,
சிறீ ஜயவா்தனபுர வீதி,
ராஜகிரிய

+94 11 367 1490

info@msdw.gov.lk