රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ අලෙවි මධ්‍යස්ථානවල සේවය කරන ගබඩා නිලධාරීන් සඳහා අලෙවිකරන සහ අභිප්‍රේරණ පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ අලෙවි මධ්‍යස්ථානවල සේවය කරන ගබඩා නිලධාරීන්ගේ 86 දෙනෙක් සඳහා අලෙවි කරන සහ අභිප්‍රේරණ පුහුණු වැඩසටහනක් පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මස අවිස්සාවේල්ල, බටන්ගල ජාතික තරුණ සේවා සභා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වින.

දෙදින පුහුණු වැඩමුළුවක් ලෙස මෙය සංවිධානය කර තිබූ අතර සම්පත් දායකත්වය නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදල විසින් ලබා දුනි.