රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ ක්ෂේත්‍ර රාජකාරිවල නියුතු නිලධාරීන් වෙනුවෙන් වන වගාවල දැව අස්වැන්න ඇස්තමේන්තු කිරීම හා GPS තාක්ෂණය යොදා ගැනීම පිළිබඳ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දීමේ පුහුණු වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ අනුරාධපුරය, පොලොන්නරුව හා යාපනය යන ප්‍රාදේශික වල ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි වල නියුතු වැඩබිම් නිලධාරීන් හා සහකාර ප්‍රාදේශීය කලමනාකාරවරුන් 35 දෙනෙකු වෙනුවෙන් වන වගාවල දැව අස්වැන්න ඇස්තමේන්තු කිරීම හා වන වගාවල දැව අස්වනු නෙලීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය සඳහා GPS තාක්ෂණය යොදාගැනීම පිළිබඳ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දීම සඳහා දෙදින පුහුණු වැඩමුළුවක් අනුරාධපුර ප්‍රාදේශිකයේදී ජනවාරි මස පැවැත්වින.

මෙම පුහුණු වැඩමුළුව සංවිධානය හා සම්පත්දායකත්වය රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ පර්යේෂණ, සංවර්ධන හා පුහුණු අංශයට අනුබද්ධිත දැව තාක්ෂණ පුහුණු ආයතනය මඟින් සිදු කරන ලදී.