අභිනව ඉඩම්, ඉඩම් සංවර්ධන, පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයා රාජකාරී ආරම්භ කිරීම

එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා අභිනව ඉඩම්, ඉඩම් සංවර්ධන, පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයා ලෙස 2019 නොවැම්බර් මස 22 වන දින සිය රාජකාරී ආරම්භ කරන ලදී.