காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி, சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின் புதிய அமைச்சராக கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார்

மாண்புமிகு.எஸ்.எம். சந்திரசேன அவர்கள் காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி, சுற்றாடல் மற்றும் வனசீவராசிகள் வளங்கள் அமைச்சின் புதிய அமைச்சராக 2019 நொவெம்பர் மாதம் 22 ஆந் திகதி அவர் தனது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார்.