සංරක්ෂණය කළ යුතු පණු කරඳ ශාකය

පණු කරඳ (CrudiaZeylanica) අනතුරට පත්ව ඇති (Critically endangered) ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් ඇති (endemic), රනිල කුලයට අයත් ශාකයකි.

පණු කරඳ’ විනාශ වී ඇතැයි සිතා සිටි ශාකයකි. නමුත් මේ වන විට පණු කරඳ ශාක කිහිපයක් ගම්පහ ප්‍රදේශයෙන් නැවත සොයා ගෙන ඇත. එහෙත් මෙම පණු කරඳ ශාක ලංකාවේ විවිධ පෙදෙස් වල ඇති බැව් ආරංචි වෙමින් පවතී.

ඔබ සිටින ප්‍රදේශයක හෝ ඔබ දන්නා ප්‍රදේශයක මෙම ශාකයක් හෝ ශාක කිහිපයක් ඇත්නම් වහාම පහත ලිපිනයට හෝ දුරකථන අංකයට දැනුම් දීමෙන් ගස සංරක්ෂණය කිරීමට දායක වීමටත් ගස් හඳුනා ගැනීම සඳහා මේ සමඟ ඇති ඡායාරූප බැලීමටත් කටයුතු කරන්න.

පණු කරඳ ශාකය (CrudiaZeylanica)

                              

      පණු කරඳ ශාකය (CrudiaZeylanica)                                             පත්‍ර                                            පත්‍ර වල සටහනක්

    ගම්පහ,දරලුව දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නව

           පිහිටි ශාකයේ ඡායාරූපයකි.

 

පණු කරඳ (CrudiaZeylanica) රනිල කුලයට අයත් තර්ජනයට ලක්ව ඇති (Critically endangered), ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික (endemic) ශාකයකි. මෙම ශාකය මිහි මතින් තුරන් වී යැයි සිතා සිටියත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවැනි ශාක කිහිපයක් නැවත සොයා ගෙන ඇත.

 

 

එම්.කේ.බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර

ලේකම්

වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

 

දුරකථන අංකය       -    0113671490

ෆැක්ස්                     -    0112879051

ඊ. මේල්                  -    info@msdw.gov.lk