පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ධූරයෙහි රාජකාරී ආරම්භ කිරීම

ඒ.එච්.එස්. විජේසිංහ මහතා පරිසර හා වනජිවී සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ලෙස 2020 පෙබරවාරි මස 03 වන දින සිය රාජකාරී ආරම්භ කරන ලදී.