රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ ගෘහ භාණ්ඩ ක්ෂේත්‍රයේ සේවාවේ නියුතු සේවකයන් සඳහා NVQ කුසලතාව ලබා දීම

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සේවයේ නියුතු ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ ඒ පිළිබඳ වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද ඇති මුත් සුදුසු තනතුරු කාණ්ඩ වලට කුසලතාව සපුරා නොමැති සේවකයන් 16 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක් තෝරා ගෙන කටුබැද්ද කර්මාන්ත ඉංජිනේරු අභ්‍යාස ආයතනයේ සම්පත්දායකත්වයෙන් NVQ 03 හා NVQ 04 මට්ටම ලබා දීම සඳහා පැය 50 ක පුහුණු වැඩසටහනක් කල්දෙමුල්ල ගෘහ භාණ්ඩ සංකීර්ණයේදී පවත්වන ලදී.

පුහුණුව අවසානයේදී තෘතීයික හා වෘත්තීය පුහුණු අභ්‍යාස ආයතනයේ පාඨමාලා උපදේශකවරයෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ RPL (Recognition of Prior Learnt) මට්ටම ලබා ගත් අතර ඊට අදාළ ප්‍රවීණතා සහතික ප්‍රදානෝත්සවය රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභාපතිතුමාගේ හා සාමාන්‍යාධිකාරීතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා කල්දෙමුල්ල දැව තාක්ෂණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වින.