සෞභාග්‍යයේ දැක්ම යථාර්තයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අඩු වියදම් ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින් සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම

සෞභාග්‍යයේ දැක්ම යථාර්තයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අඩු වියදම් ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින් සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට වනජිවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ගරු සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා විසින් උපදෙස් ලබාදී ඇත.

ඒ අනුව, කලුගල් හෝ තාර භාවිතා නොකොර භූමියේ පවතින පස් පමණක් උපයෝගී කර ගනිමින් රසායනික ක්‍රමවේදයක් මගින් එම පස් ඝන අතුරනයක් ලෙස සකස් කර දීර්ඝ කාලයක් භාවිතා කළ හැකි මාර්ග පද්ධතියක් ඉදි කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව ඉදිකිරීම්කරුවකු වන ගාමිණී වික්‍රමරත්න මහතා විසින් අමාත්‍යතුමා වෙත ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

අදාල මාර්ගය ඉදිකිරීම් නිර්දේශයන් පරීක්ෂා කර යෝග්‍යතා නිර්දේශවලට අනුව එකී මාර්ග පද්ධතිය භාවිතා කළ හැකි නම් සිතුල්පව්ව හා යාල ඇතුළු වනෝද්‍යානයන් සඳහා එකී මාර්ග පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා විසින් උපදෙස් ලබා දෙන ලදී. 

අමාත්‍යාංශ ලේකම් බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර, වනජිවී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එම්.සී. සූරියබණ්ඩාර, අතිරේක වන සංරක්ෂක කේ.එම්. බණ්ඩාර, අමාත්‍ය උපදේශක එම්.එස්. කරුණාරත්න යන මහත්වරුන් එම අවස්ථාවට සහභාගී විය.