අමාත්‍යතුමාගේ චීන සංචාරයෙන් රටට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක්.

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා මැයි මස චීන රාජ්‍ය සංචාරයක නිරත වුනිඑහිදී පාරිසරික  සම්පත් ආරක්ෂණය හා දේශීය සංවර්ධනය පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම දෙරට අමාත්‍යවරුන් අතර සිදුවුනි.

දේශීය පරිසර හා සත්ව ආරක්ෂණය ප්‍රමුඛ කර ගනිමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය විශේෂඥ ඥානය, පුහුණුව ලබා දීම, තාක්ෂණික තොරතුරු හා දැනුම දෙරට අතර බෙදා ගැනීම් මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමේ දී ප්‍රකාශ කෙරේ. දේශීය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිසරික සත්ව හා ශාක ආරක්ෂණය වර්ධනයට මෙය ප්‍රබල අවස්ථාවක්  වන  අතර, චීන හා ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්වය වර්ධනය තවදුරටත් මින් තහවුරු වේ. ඈත අතීතයේ සිට සේද මාවතින් ඇරඹි ආර්ථිකමය හා සමාජීය සහයෝගීතාව මෙවැනි සබඳතා වලින් ශක්තිමත් වන බවත්, ශ්‍රී ලංකාව අද වන විට ලෝකයේ පරිසර ආරක්ෂණය පිළිබඳ වැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති රටක් බවටත් අමාත්‍යවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කළේය