නිල් තල්මසුන් නැරඹීමේ ස්ථානයක් මිරිස්ස ප්‍රදේශයේ විවෘත කෙරේ

ලෝකයේ නිල් තල්මසුන් හා ඩොල්පින් මසුන් නැරඹීමට ඇති ස්ථාන වලින් වැඩි නිල් තල්මසුන් හා ඩොල්පින් මසුන් නැරඹීමේ ස්ථාන ලෙස ශ්‍රි ලංකාවේ කල්පිටිය හා ත්‍රිකුණාමලය යන මුහුදු ප්‍රදේශ ප්‍රචලිතවේ. ඒ් අනුව නිල් තල්මසුන් නැරඹීමේ නව ස්ථානයක් මිරිස්ස ප්‍රදේශයේ පසුගියදා විවීෘත කර ඇත.