හම්බන්තොට - සූරියවැව යෝධකණ්ඩිය - තිස්සමහාරාමය - මත්තල යන ප්‍රදේශයන්හි පවතින අලි මිනිස් ගැටුම අවම කිරීම සඳහා කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමත්, ප්‍රදේශයේ හේන් ගොවීන් හා සුළු පරිමාණ ගොවීන්ගේ ඉඩම් ගැටළු සඳහා විසදුම් ලබා ගැනීමත් අරමුණු කරගනිමින් පවත්වන ලද සාකච්ඡාව

හම්බන්තොට - සූරියවැව යෝධකණ්ඩිය - තිස්සමහාරාමය  - මත්තල යන ප්‍රදේශයන්හි පවතින අලි මිනිස් ගැටුම අවම කිරීම සඳහා කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමත්, ප්‍රදේශයේ හේන් ගොවීන් හා සුළු පරිමාණ ගොවීන්ගේ ඉඩම් ගැටළු සඳහා විසදුම් ලබා ගැනීමත් අරමුණු කරගත් විශේෂ සාකච්ඡාවක් වනජිවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ගරු. සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා සහ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021.01.11 වන දින රාජගිරියේ පිහිටි වනජිවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. වනජිවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් මේජර් ජනරාල් (ව්ශ්‍රාමික) පාලිත ප්‍රනාන්දු, වනජිවී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එම්.ජී.සී. සූරියබණ්ඩාර, වන සංරක්ෂණ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එම්.ඒ. බණ්ඩාර යන නිලධාරින් සමඟ අමාත්‍යාංශයේ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරින්ද හම්බන්තොට - සූරියවැව යෝධකණ්ඩිය - තිස්සමහාරාමය යන ප්‍රදේශවල ගොවි සංවිධාන හා ප්‍රාදේශීය සභා නියෝජිතයන්ද සහභාගී වූ මෙම හමුවේදී අලි මිනිස් ගැටුම අවම කිරීම පිණිස අබලන්ව ඇති විදුලි වැටවල් කඩිනමින් සකස් කර දීමටත්, අලි වැට හා අලි අගල් නඩත්තු කිරීම සඳහා ප්‍රදේශයේ ගොවි සංවිධානයන්හි සහය ලබාගැනීමටත්, අලි වැට ඉදිකිරීමේදී සීමා මායිම්වලට කොටුවන අලින්ට උඩවලව දක්වා ගමන් කිරීමට මාර්ගයක් (අලි කොරිඩෝවක්) සකස් කිරීමටත් යෝජනා වූ අතර දෙසතියක් තුළ එකී යෝජනා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස අමාත්‍ය ගරු සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා විසින් අදාල නිලධාරින්ට උපදෙස් දෙන ලදී.